hist özetlerinin tamamı

Hist - Tarih9102003:Modernite .,modernitedahagereki .Holocaust,ABDvsKzlderililer, sonulardavar *:historytama

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tarih 9-10-2003:        ‘Modernite’ Niye ‘’modernite’’ kelimesi??. Çağdaş olumlu bi anlam katıyor, modernite daha gerçekçi. Moderniteyi her zaman olumlu almamak lazım. Holocaust, ABD vs Kızılderililer, düşünce polisliği gibi olumsuz  sonuçları da var. . Tarihte periyodizasyonun önemi. . *idiographic dicipline:history – tamamen özgün durumlar                *nomothetical  dicipline: economics political sciences. .. Modernite   ile   devlet   güçleniyor.Pre-modernde   kral   veya   sultan   sarayda,şatoda   ve   büyük   şehirde  otoriter.Modernde sorumluluk var ve herşeyi kontrol edeyim düşüncesi var. Modernite Avp.da: Rönesans, reform, büyük ticari gruplar, tekniksel gelişmeler, endüljans ile ilerliyor Marthin Luther Avp. Reformasyonu  Avp.nın protestan olması  kilisenin güç kaybı  din savaşları. .Rönesans  ile Eski Romanın doğuşu   bireysellik ön planda   müthiş bilgi birikimi oluşuyor.Akdenizden Atlantik kıyılarına  kayış söz konusu. ’’Kolonileşme’’ amaçlı. (Modernitenin yayılma koşullarından biri de kolonileşmedir.) Din faktörü çok önemli. Tek tanrılı dinlerde çok kuvvetli bir inanma  dayatma var. Ortaçağ avrupasının  yapısı bu. Lüthercilik ortaya çıkınca katolikler vs protestanlar birbirini yoketme  ‘’Din  Şavaşları’’  önce: Roma- Germen Fransa 17.yy.baş İng K.Avp. Çok sayıda kayıp sonucunda ‘’yaşa ve burak yaşasın’’ düşüncesi ile barış (Vestphalia Barışı) ‘’Dinsel hoşgörü de moderniteye katıldı’’. Devlet-din ilişkileri değişti. Protestanlar da söz sahibi. Protestanlık matbaa ile muazzam bir hızda yayıldı. Modernite bu noktada: Fikirlere yayılma hızı vermesi Toplumaları etkiliyebilmesi ile belirleyici oldu. Papalık gafil avlandı ama bundan ders çıkardı   ‘’Baskı  Araçları’’: * Papalık Sansürü : Yasak eserlerin basımından önce kurul tarafından okunması                                                           * İndex : yasaklanmış kitap ve yazar isimleri                                                                   * Engizisyon : Savcı+sorgu yargıcı niteliğinde düşünce  denetliyicileri ve mahkemeleri ideolojik baskılar. Sonrasında: Nazilerde- Gestapo \ SSBCde-Okbu. .. Modernitenin getirdiklerinden biri de ‘’Sınırsız Düşünme’’. Çoğrafi keşiflerin de bunda etkisi çok büyük.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 52

Hist - Tarih9102003:Modernite .,modernitedahagereki .Holocaust,ABDvsKzlderililer, sonulardavar *:historytama

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online