HIST192 seçki özeti 1

HIST192 seçki...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (403-434) ADA TRKYE (Sina Akin) (403-416) Atatrk-nn atmas ve Ayrl M.K. ve nn arasndaki siyasi birliktelik 1937de sona erdi. deiiklik alandaki atma: 1) M.K.nn nn hkmetine bakan deitirmeye varan mdahaleleri ve nnnn sert tepkileri. 2) D politikada Hatay sorunu: M.K. Hatay topraklarmza katmay, nn lml politikadan yana. 3) Ekonomide M.K. nn daha liberal anlayna karlk nnnn devleti anlay. 3. madde ok belirleyici bu atmada. bankas genel mdr Celal Bayarn nnnn yerine babakan olmas ayrlkta ekonominin belirleyici olduunun kant. Celal Bayar Hkmeti nn hkmeti ile hemen hemen aynyd. Yalnz Refik Saydam grev almad. Ekonomide farkl tercihler; 1937 Deniz Bankn kurulmas. Bayar, CHP genel bakan vekili oldu nnnn yerine. Dikkat edilmesi gereken nokta; yeni hkmetin brokraside kkten bir deiiklik yapmamasdr. Atatrkn Hastal ve Yeni Cumhurbakan Sorunu 1938in 2. yarsnda iktidar mcadelesi yaanmaya balad. Meclis ve CHP nnye yaknd. C.Bakann meclis setii iin, bykeli yaplmak istenmi nn (vekillii decekti) ama kabul etmemi.Atatrkn yerine Ordunun ba Fevzi akmak, babakan Celal Bayar, nnnn adlar n plandayd. akmak ve Bayar reddedince nn en gl aday olarak kald. Bayarn nny desteklemesi ve ona kar olan siyasi komplolara kar olmas nnnn yolunu amtr. C.Bakan nn 11 Kasm 1938 CHP Meclis Grubunda nn c.bakan seildi. Ardndan TBMMde yaplan oylamada nn resmen c.bakan oldu. nn, Bayara hkmeti kurdurttu ama nnye kar olan kr Kaya ve Tevfik Rt Aras kabine d kald (nn istedi). nn ile Bayarn farkl grlere sahip olmalar hkmetin gei dnemine tekabl ettiini gsterir. Milli ef nn nnye dta moda ve prestijli olduu iin (Hitlere fhrer denmesi gibi) ve ite siyasi otoritenin yeniden kurulmas iin Milli ef sfat verildi. Bayar hkmeti, kendi kurduu ilk hkmetin faaliyetlerini denetlemesi ve hesap sormas hkmetin geici olduunun kant. 1939 banda TBMM seim yenileme karar ald ve Bayara tekrar grev verilmedi. 2. Dnya Savanda Trkiye Yeni hkmeti Refik Saydam kurdu. Seimler yenilenerek nn meclisi denetimden geirdi. Ky Enstitleri, ksa srede ok retmen yetitirmek ve ilkretim sorunu devlete yk olmadan zmek amacyla kuruldu(1940). Kltrel hareket olarak da Halkevleri kuruldu. Bu sayede CHPye bal kylye nderlik edecek gen hocalar yetitirilecekti. Saydam 1942de ld ve Kadkydeki muhteem stada adn veren kr Saraolu...
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 31

HIST192 seçki...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online