HIST192 seçki özeti 2

HIST192 seçki...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cemil Koak, Siyasal Tarih 1923-1950 Trkiye Tarihi: ada Trkiye (520-533) Atatrk- nn atmas ve ayrl Siyasal birliktelikleri 1937den itibaren bozulmu. Bundan nceki yakn siyasal ibirlii de gznnde bulundurulursa (1923ten-37ye kadar bavekillik yapm nn), 1937nin sonunda kan aralarndaki uyumazlk dneme damgasn vuran en nemli gelime. Aslnda 30lardan beri bu fikir uyumazlklar fln artm aralarnda ve atmaya dnm. Bu anlamazlklar 3ekilde grupluyor: 1) Atatrkn, hkmete dardan mdahalede bulunmas (nn buna sert tepki gsteriyor). 2) D politika. zellikle Hatay sorunu konusundaki fikir ayrlklar.. Atatrk hkmetin grn eletiriyor. 3) Ekonomi. Birkere bukonuda temelde gr ayrlklar var, bu yzden her uygulamada arlarnda anlamazlk kyor. nk Atatrk devleti politika uygulasa da, liberalizmden, zel giriimden yana. Devletilikle o zamana kadar pek bir yere gelinememesinin zerine bir de zel giriimci Celal Bayarn ve Bankasnn baarlarn grnce devletilikten iyice vazgeiyor. nn de zel giriim gsz, hereyi devlet yapmal diyor. Atatrk- nn arasndaki ayrlkta daha ok bu ekonomik grlerin etkili, eyll 37de inn bavekillikten ayrldktan sonra yerine Celal Bayarn gelmesi de bunu gsteriyor. nk nnye siyaseten deil ekonomide bir alternatif seiyor. smet nnye Almak: Celal Bayar Hkmeti nn istifadan sonra siyasetten tamamen ekiliyor, kendini eve kaptyor. Kendini siyasetten tecrit ediyor diyor yazda. Celal bayar hkmeti de ekonomik olarak deiiklikler ve yenilikler yapyor ama brokratik olarak kkten ve nemli bir deiiklik yapmyorlar. Part iinde de bir deiiklik olmuyor, seim olmad iin mecliste de. Fakat, diyor ki; hem hkmetin mr ksayd (1yl), hem Atatrkn hastal, Hatay sorunu gibi olaylar vard; pek bir ey yapmaya frsatlar olmad. Atatrkn Hastal Ve Yeni C.Bakan Atatrkn hastal siyaset evrelerinde duyulduktan sonra, 1938 ortalarndan itibaren bir iktidar yar balad Cumhurbakan kim olacak?. Meclisin ounluu ve CHP aslnda nny istiyordu, ama nnye muhalif bir grup da vard. Bunlar nnnn tekrar siyasete girmemesi ve c.bakan seilmemesi iin, yeniden meclis seimleri yaplmasn ve nnnn ABDye bykeli olarak gnderilmesini salamaya alyorlard. (o srada nn milletvekili ve 24anayasasna gre c.bakan meclis iinden seilir.)....
View Full Document

Page1 / 48

HIST192 seçki...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online