{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

HISTA[1].29.04.2004 - Misk Mill Beyannamesi(28 Ocak 1920...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Misâk-ı Millî Beyannamesi (28 Ocak 1920) 1.)Osmanlı-İslam çoğunluğuyla meskûn tıoraklar ayrılmaz bir bütündür. Ancak Arap çoğunluğun yaşadığı işgal altındaki toprakların kaderi halk oylamasıyla belirlenmelidir. 2.)1878-1918 döneminde Rusya’da kalan Evliye-i Selâse’nin (Batum, Kars, Ardahan) kaderi halk oylamasıyla belirlenmelidir. 3.)Batı Trakya’nın kaderi halk oylamasıyla belirlenmelidir. 4.)İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların ticarî ulaşıma açılması konusu ilgili devletlerle müzakere edilmelidir. 5.)Azınlıkların hakları İtilâf devletleri ile diğer Avrupa devletleri arasında yapılmış anlaşmalara uygun olarak sağlanacaktır. 6.)Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî, malî ve adlî bağımsızlığı temin edilmeli ve kısıtlamalara tâbi olmamalıdır.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sivas Kongresi Mevadd-ı Esâsiyesi (4-11 Eylül 1919) 1.)Daha sonradan Meclis-i Mebusan tarafından kabul edilen Misak-ı Millî prensiplerinin benzeri ilkeler 2.)Osmanlı vatanında Rumluk ve Ermenilik teşkili
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern