HISTA[1].29.04.2004

HISTA[1].29.04.2004 - Misk- Mill Beyannamesi (28 Ocak 1920)...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Misâk-ı Millî Beyannamesi (28 Ocak 1920) 1.)Osmanlı-İslam çoğunluğuyla meskûn tıoraklar ayrılmaz bir bütündür. Ancak Arap çoğunluğun yaşadığı işgal altındaki toprakların kaderi halk oylamasıyla belirlenmelidir. 2.)1878-1918 döneminde Rusya’da kalan Evliye-i Selâse’nin (Batum, Kars, Ardahan) kaderi halk oylamasıyla belirlenmelidir. 3.)Batı Trakya’nın kaderi halk oylamasıyla belirlenmelidir. 4.)İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği sağlanmalıdır. Boğazların ticarî ulaşıma açılması konusu ilgili devletlerle müzakere edilmelidir. 5.)Azınlıkların hakları İtilâf devletleri ile diğer Avrupa devletleri arasında yapılmış anlaşmalara uygun olarak sağlanacaktır. 6.)Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî, malî ve adlî bağımsızlığı temin edilmeli ve kısıtlamalara tâbi olmamalıdır.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Sivas Kongresi Mevadd-ı Esâsiyesi (4-11 Eylül 1919) 1.)Daha sonradan Meclis-i Mebusan tarafından kabul edilen Misak-ı Millî prensiplerinin benzeri ilkeler
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 3

HISTA[1].29.04.2004 - Misk- Mill Beyannamesi (28 Ocak 1920)...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online