histfinalözet

histfinalözet - II Cilt Sayfa 251-255...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
II. Cilt - Sayfa 251-255 İlber Ortaylı Babıâli’den Aydın Portreleri Babıali aydını eleştirilse de; sorunlara baş kaldırması, eleştirmesi babıali çevresinin ürünü. Babıali aydını kendinden önceki kuşak yazarlardan farklıdır ama bürokrasiye zayıfdır, amaçsız gruplaşmalar vardır (yazar bunun hala süregelmekte olmasından şikayet ediyor.) Cevdet paşa, Mithat paşa(2 vezir) Osm modernleşmesinin iki ağır taşı. ayrıca gereksiz tartışıyolar aralarında bu da osm. bürokrasisinin genel sorunu olarak nitelendiriliyor.Osm aydınları arasındaki bu çatışma negatif sonuçlar doğuruyor. O dönemde Babıali’nin tek derdi Avrupa ıslahatlarını hasıraltı etmek,saklamak. II. Cilt - Sayfa 257-260 İlber Ortaylı İstanbul’dan sayfalar Babıali’de Basın -Hem basın hem de hükümet Babıali’de bu yüzden hükümet kolaylıkla basına baskı uygulayabiliyor. -İlk gazete bürokrat aydınlar tarafından çıkarılıyor, yani bağımsız değil. -Gazete çıkarmak için padişahtan özel izin lazım. -Avrupanın diğer yerlerinde basın ticaretin gelişmesiyle gelişiyor ve bu konuda haberler içeriyor. Osmanlı ve Rusyada devlet kuruyor basını. Bu yüzden devletin istediğini basıyor, yani propaganda aracı oluyor. Osmanlı basın özgürlüğünün anlamını ve değerini algılayamıyor. -Avrupa gazetelerinde her gün osmanlı hakkında haberler çıkıyor, avrupa osmanlıyla çok yakından ilgileniyor sebebini avrupa halkıyla ilgilenmek şeklinde gösteriyorlar ama aslında osmanlının durumunu öğrenip bunu kullanmak için izliyorlar. -Padişahlar osmanlıdaki yabancı muhabirlere para verip osmanlı lehinde yazdırıyorlar(özellikle tanzimat döneminde) -Bazen avrupalı gazeteciler naylon gazetelerle osmanlıyı soyuyo. -Mecid ve Aziz döneminde sansür az gerek duymuyorlar çünkü kimse aleyhte yazmıyo ama hamid döneminde çok var. -Cemaatler ve gruplar sansürü destekliyolar çünkü kendileri hakkında özgürce yazı yazılmasından hoşnut değiller. -Sansürden en çok zararı gelişemeyen türk basını görüyor. -Genç türkler sansürü kaldırdıkları için basında rahatça ve bol bol eleştirilebildiler. Bu yüzden parti gazetecileri öldürmeye başladı. II. Cilt – Sayfa 261-265 Şerif Mardin “Âli Paşa ve Hürriyet” Tarihin, insan ürünü birşey olduğu için, her zaman hakikati yansıtmadığını söyleyip Ali Paşa'yı örnek veriyor. Ali Paşa'nın, sanıldığı gibi reformcu, yenilikçi değil, tam tersine devrin en büyük hürriyet aleyhtarlarından biri olduğunu, meşrutiyete karşı olduğunu, otokrasi yanlısı olduğunu, Genç Osmanlılar'ın(Namık Kemal) yazılarını bahane ederek basın özgürlüğünü tehdit etmeye çalıştığını söylüyor. Ali Paşa'nın “otoriter şahsiyet”e sahip
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
olduğunu ve bu kişiliklerin güvensizlik ve emniyetsizlik duygusuyla diğer insanları kontrol altına alma isteği olduğunu ilave ediyor. II. Cilt - Sayfa 265-276
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 25

histfinalözet - II Cilt Sayfa 251-255...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online