{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Kiralık Konakk

Kiralık Konakk - KiralkKonak .Romann ....

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kiralık Konak: -Köşkler ve konaklar eski Osmanlıyı temsil ederken apartman yeniyi batılı olanı temsil ediyor. Romanın  genel havasında karakterler batıya yaklaştıkça rezilleşiyorlar. Servet bey ve Sekine Hanım da baba yadigarı  konaktan taşınarak bir apartman dairesine taşınıyor ve çirkinleşiyorlar yazara göre.  -Yazarın tavrı da batılılığı tamamen eleştirmeye yönelik gibi görünüyor. Mesela Felatun Bey ve Rakım  Efendi’deki gibi doğru batılılaşmayı temsil edebilecek iyi bir karakter konulmamış. Örneğin sayfa 20 de  istanbulin ve redingot devrinden bahsederken istanbulin devrini öve öve bitiremiyor ve redingot devrini  aşşağılıyor. Bu da yazarın Osmanlı’daki batılılaşma hakkındaki görüşünü açıkça ortaya koyuyor.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Kiralık Konakk - KiralkKonak .Romann ....

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online