mai-siyah - Romanin bas kahramani Ahmet Cemil, Mülkiye...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Romanin bas kahramani Ahmet Cemil, Mülkiye Mektebi`nin son sinifina geçtigi yil babasi ölür. Bunun üzerine annesinin ve kiz kardesi ikbal`in geçimini saglamak onun üzerine düser. Okul siralarindan beri edebiyata asiri tutkusu vardir. Askerî Rüstiye`den bu yana en yakin arkadasi olan Hüseyin Nazmi`nin de tesvik, yardim ve tavsiyeleriyle; kendi gayretiyle ögrenmis oldugu iyi Fransizcasiyla çevirilere baslar. Bu isi yeterli görmemesi üzerine ek isler arar ve "Mir`-at-i Suûn" adli bir gazetede is bulur. Bu gazeteye girebilmek kendisini çok mutlu etmistir. Daha sonra bir ek is daha bulur ve aksamlari zengin bir ailenin çocuguna ders vermeye baslar. Artik evlerinin geçimi düzene girer, hatta ona göre zengin olmaya baslarlar. Ahmet Cemil`in en büyük hayellerinden biri, edebiyat dünyasinda çok iyi taninan, ünlü bir yazar olmaktir. Bu konuda bir sürü hayal kurar. Bu hayellerine bagli olarak kafasinda, kendisini ünlü yapabilecek bir eser sekillendirmeye baslar....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 2

mai-siyah - Romanin bas kahramani Ahmet Cemil, Mülkiye...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online