Ölmeye Yatmak

Ölmeye Yatmak - SERKAN DEMIR 005284 BR SORU...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SERKAN DEMIR 005284 BİR SORU BİR CEVAP (ÖLMEYE YATMAK) SORU : “Ölmeye Yatmak” kitabında daha önce okuduğumuz bir çok kitapta olduğu gibi yazar roman içerisinde tarihi olaylara ve Türkiyenin o zamanki içinde bulunduğu duruma sık sık değinmiştir. Yazar bu tarihi olayları kitabında nasıl işlemiştir? CEVAP : Yazar kitabında Cumhuriyet ile gelen yeniliklerin toplum üzerinde etkilerinden, Türkiyenin 1930 ekonomik buhrandaki zorluklarına, Atatürk’ün son günlerinden, II. Dünya savaşının Türkiye ve Dünya tarihi üzerindeki etkisine kadar bir çok tarihi olayı kitabın akışındaki bir çok yolla, okuyucuyu kimi zaman romandan kopmasına da sebep olmasına rağmen bir kronoloji gibi değinmiştir. Örneğin Dündar Hocanın gazete okurken ki durumu anlatılırken tamamen romanın geçtiği o zamanki olaylar sanki okuyucu bir gazete okuyormuş gibi yazar tarafından sunulmuştur. Öbür yanda ülkesinde, özellikle de dünyada olup bitenlerle çok ilgili bir öğrenci olan
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Ölmeye Yatmak - SERKAN DEMIR 005284 BR SORU...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online