ölmeye yatmak-sunum

ölmeye yatmak-sunum - Erem Kazancıoğlu 5343...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Erem Kazancıoğlu 5343 03.06.2001 TLL102 Müge Küçük ÖLMEYE YATMAK Adalet Ağaoğlu’nun ilk romanı olan Ölmeye Yatmak’ı, önce genel bir bakışla incelemeye çalışacağım. Romanın yapısına, kapsadığı zamana, anlatım şekline, önce şöyle yükseklerden bir baktıktan sonra, aşağıya inip bazen satır aralarına sıkışmış olan, ama bazen de paragraflar, sayfalar süren anlatımlar, monologlarla ortaya konmaya çalışılmış düşüncelerin altını çizeceğim. Önümüzde, daha sonra devam romanları yazılmış olan ‘Dar Zamanlar’ serisini başlatan bir ilk roman denemesi var. Kitabın sonuna geldiğimizde, neden bu kitabın bu şekilde adlandırılan bir seriye ait olduğunu hemen anlıyoruz. Zira roman topu topu bir saat yirmiyedi dakikalık bir zaman diliminde başlayıp bitiyor. Serinin diğer romanları da 24 veya daha az saatlik dilimleri kapsıyor. Ancak sayfalar ilerledikçe, dar bir zaman aralığına kurulmuş bu kitaba derinliğini veren geri dönüşler ile karşılaşıyoruz. Öyle kısa kısa geri dönüşler değil bunlar; romanın kurgusu hemen hemen tamamen bu geri dönüşler üzerine kurulmuş. Romana yapısal olarak bakmaya devam edersek, güzel bir sinematografik bir yapısının olduğu görülüyor. Az önce bahsettiğimiz geri dönüşlerin yanısıra, önceleri belirsiz olan, ancak daha sonra ne oldukları açıklığa kavuşan birtakım kişiler ve olaylar çıkıyor karşımıza. Kitabın ortalarına kadar, otel odasında kendini ve geçmişini sorgulayan kadının kim olduğunu bilmiyoruz. Parasızlıktan, babası tarafından bir aileye verilmek istenen bir çocuğun hikayesini okuyoruz, ancak bu hikayenin genel kurguyla ne bağlantısı olduğunu, sonuna kadar çözemiyoruz. Bunlara ek olarak, kitabın sürekli bir anlatım şekliyle sürüp gitmemesi, mektup, günlük gibi değişik anlatım yollarına başvurması, romanın tekdüzelikten kurtulup, ilgiyle okunmasını sağlıyor....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 2

ölmeye yatmak-sunum - Erem Kazancıoğlu 5343...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online