önerme

önerme - 1 HAFTA ilber ortayl diyoki...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. HAFTA ilber ortaylı diyoki: türk aydını osmdaki değişmenin tasvirini yapamıyor. ..bunun sebebi de idarenin sansüründen önce kendi kafasındaki sansürdür. taner timur diyoki: aydınımız aslında çağdaştır.sorun onların düşünce tarzında değil toplumun kültürel altyapısındadır. (ayrıca taner timur bu yazıda geçmişle günümüz arasında köprü kurabilmek için klasik osmanlı kültürünü ve düşünce tarzını bilmeliyiz diyor.) 2. HAFTA Şeref Mardin: Konu: batıcılık süreci (2. Meş. kadar) Önemli noktalar: 3. Ahmet’ten başladığını söylüyor Görüş: - Niyazi Berkes: Konu: batıcılık ve sorunları Önemli noktalar: Aynı sorunların çoğunlukla günümüzde de devam ettiğini söylüyor Görüş: Çöküşün asıl nedeni ekonomidir, toplumun ekonomik alt yapısı oluşturulup buna göre ıslahatlar yapılmadıkça başarısız olunur. Taner Timur:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

önerme - 1 HAFTA ilber ortayl diyoki...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online