özetDERS NOTLARI DA VAR

&Atilde;&para;zetDERS NOTLARI DA VAR - <GENEL...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: <GENEL ZET Ders notlar: Tarih 9-10-2003: Modernite Niye modernite kelimesi??. ada olumlu bi anlam katyor, modernite daha gereki. Moderniteyi her zaman olumlu almamak lazm. Holocaust, ABD vs Kzlderililer, dnce polislii gibi olumsuz sonular da var.. Tarihte periyodizasyonun nemi .. *idiographic dicipline :history tamamen zgn durumlar * nomothetical dicipline : economics political sciences... Modernite ile devlet gleniyor.Pre-modernde kral veya sultan sarayda,atoda ve byk ehirde otoriter.Modernde sorumluluk var ve hereyi kontrol edeyim dncesi var. Modernite Avp.da: Rnesans, reform, byk ticari gruplar, teknisel gelimeler, endljans ile ilerliyor. Marthin Luther Avp. Reformasyonu Avp.nn protestan olmas kilisenin g kayb din savalar..Rnesans ile Eski Romann douu bireysellik n planda mthi bilgi birikimi oluuyor.Akdenizden Atlantik kylarna kay sz konusu. Kolonileme amal. (Modernitenin yaylma koullarndan biri de kolonilemedir.) Din faktr ok nemli. Tek tanrl dinlerde ok kuvvetli bir inanma dayatma var. Ortaa avrupasnn yaps bu. Lthercilik ortaya knca katolikler vs protestanlar birbirini yoketme Din avalar nce: Roma-Germen Fransa 17.yy.ba ng K.Avp. ok sayda kayp sonucunda yaa ve brak yaasn dncesi ile bar (Vestphalia Bar) Dinsel hogr de moderniteye katld. Devlet-din ilikileri deiti. Protestanlar da sz sahibi. Protestanlk matbaa ile muazzam bir hzda yayld. Modernite bu noktada: Fikirlere yaylma hz vermesi Toplumalar etkiliyebilmesi ile belirleyici oldu. Papalk gafil avland ama bundan ders kard Bak Aralar: * Papalk Sansr : Yasak eserlerin basmndan nce kurul tarafndan okunmas * ndex : yasaklanm kitap ve yazar isimleri * Engizisyon : Savc+sorgu yargc niteliinde dnce denetliyicileri ve mahkemeleri ideolojik basklar. Sonrasnda: Nazilerde- Gestapo \ SSBCde-Okbu... Modernitenin getirdiklerinden biri de Snrsz Dnme. orafi keiflerin de bunda etkisi ok byk. Tarih 14-10-2003: Modernleme Cumhuriyet dnemi modernleme Osmden balar. Erken modern bir devlet olarak Osm alnabilir ( gelimlere abuk uyum salama, vergiyi iyi toplama, geni bir devlet). 1730lardan sonra ne yapalmda Avp. Devletlerine kar koyabilelim dncesi var. Askeri alanda ( taktik+silah) adapte olunuyor ama seicilik yok matbaa alnmyor (arz-talep meselesi ve gelenein ayakta tutulmaya allmas etkili olabilir). Matbaann nemi okuma-yazma kitleye yaylnca anlalyor....
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 25

&Atilde;&para;zetDERS NOTLARI DA VAR - <GENEL...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online