özet-hist192a-MİLLİ MÜCADELEDE İTTİHAT&

özet-hist192a-MİLLİ MÜCADELEDE İTTİHAT&

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
MİLLİ MÜCADELEDE İTTİHATÇILIK- ERİC JAN ZÜRCHER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İTTİHATÇILARIN ULUSAL DİRENİŞ HAREKETİNE KATKISI -Birçok milliyetçi-karşıtı gözlemci, ulusal hareketin İttihatçı tertibatı olduğuna inanıyordu ve milliyetçiler de bunun farkındaydı. Bu yüzden milliyetçiler, Sivas Kongresi’nin açılışında İTC ve diğer partilerle ilişkilerinin olmadığını açıkladı. -ittihatçı-milliyetçi farkı 1926 temizlik hareketi ve M. Kemal otoritesinden sonra belirginleşti. Yazarın görüşü: ittihatçılar sadece katkıda bulunan değil, ulusal mücadeleyi önceden hazırladıklarına inanıyor.en azından bu konuyu tartışılabilir görüyor. M. Kemal ve ittihatçılar arasındaki çatışmalar, rekabet değil bir iç mücadeledir. -İTC hükümeti 1918de yenilginin farkına varınca, siyasal iktidarın teslimine ve çok partili düzene dönüşe hazırlanmaya başladı. -Yeni hükümette Ahmet izzet paşa, fethi okyar, rauf orbay gibi ittihatçılarla itilafçı muhalefet de vardı. (17 ekim 1918) ittihatçılar siyasi arenadan hala silinmemişti. Polis, ordu ve meclis hala ittihatçı temelliydi. -İTC’nin ulusal mücadele için hazırlıkları 2 düzeyde: 1-açık siyasal faaliyetler ve kamuoyu yaratma çabası 2- gizli yer altı çalışmaları. - 4 ayrı faaliyet alanı: 1- açık siyasal faaliyetler 2-yer altı faaliyetleri 3-vilayet şubelerinin rolü 4-ordunun rolü 1-açık siyasal faaliyetler -İTC liderleri ülkeyi terk edince kalanlar yeni bir parti kurdu: Teceddüt Fırkası . Aslında İTC devamı olan bu parti İTC ile bağı olmadığını açıklayan ilkeler yayınladı. (aslında bu parti kurulma çalışmaları daha eskiden beri vardı.) *1918 kasımından sonraki siyasi örgütler İTC ile bağlantısı olmadığını vurgulamak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

özet-hist192a-MİLLİ MÜCADELEDE İTTİHAT&

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online