Physics for Poets 13-17

Physics for Poets 13-17 - Physics For Poets Bence...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Physics For Poets Bence uncertanity principle (ex.2005 1. soru) gauss law (ex. 2006 3.soru) ampere law (ex. 2006 3.soru) çıkacak bonusu tahmin edemiyorum. bi de virial theoremi iyi bil. Chapter 13- The Atom Returns-Atomların gerçek olup olmadığı konusundaki tartışmalara son noktayı koyan Einstein olmuş ve diğerlerinin çalışmalarını da etkilemiş.-Atom dendiğinde 15. yüzyıl filozofu Democritus of Abdera’yı pas geçmek olmaz, yazıların çok az bir kısmı günümüze gelmiş; ama Aristotle ve diğerlerinin yorumlarından “father of the atom” unvanı kazanmış. “ uncuttable” kelimesi Yunan literatüründe Democritus ile ilgilidir.-Plato ve Epicurus da atomla ilgilendi, bu adamlar bugünun okullarının temelini attılar, Yunan ve Romalı elitleri eğittiler.-Romalı şair-filozof Lucretius, Democritus atom anlayışını De Rerum Natura adlı çalışmasında incelemiş. - Atom düşüncesi birçok yoldan açıklanmış, bunların en başında asla yaratılamayan ve yok edilemeyen bir şeyin nasıl dönüşüm geçirdiği gelmiş. “Nothing comes from nothing and nothing disappears without a trace.” (herkes farklı yorumlayabilir bunu Türkçe’de) - Bunun yanında kritikleri de var tabii, en önemlisi Anaxagoras’tan gelmiş; atomların neden yapıldığını sormuş. Birinde tuğladan duvarı örnek vermiş, boyutundan ve şeklinden ziyade kendisini oluşturan yanmaz tuğla çamurundan geldiğini; bir diğerinde de atomun kendinden küçük parçacıklara ayrılaildiği gerçeği, “seeds within seeds”.-Bu tartışmalardan ziyade Hristiyanlığın doğuşu atomism’i gözden düşürdü. Bazı Hristiyan teolojistlerine göre Eucharist’in bir mucizesi olan “ transubstantiation ” ını redden bir şeydi atomism. “Transubstantiation” da ekmek ve şarap, İsa’nın vücudu ve kanı idi. -Orta çağda da sapkınlık gibi görünen atomism’, birçok şeye tatmin edici açıklamalar getidiği için çok baskı görmedi. Mesela “ gas, solid ve liquid ”. Katıların sertliği, atomlarının birbirine nasıl sıkı sıkıya bağlı olduklarını; sıvılarda ise hala bir bağlılık olduğunu ama hareket etmekte serbest olduklarını; gazlarda da birbirinden tamamen serbest ve hızlı hareket ettiklerini gösterir. -Galileo, Descartes ve Newton ünlü atomistler. Birth of Modern Chemistry- 18.yy sonları kimya için en önemli dönem. Örneğin, gerçek bir kimyasal reaksiyon ile yalnız bir karışım işleminin farkını ortaya koymuşlar; karışımlar, bileşenlerinin özelliklerini gösterirler. En sonunda modern kimyanın kurucuları elementlerin daha küçük parçalara ayrılamazken bileşiklerin ayrıldığını görmüşlerdir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Physics for Poets 13-17 - Physics For Poets Bence...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online