Physics for Poets 13-17

Physics for Poets 13-17 - Physics For Poets Bence...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Physics For Poets Bence uncertanity principle (ex.2005 1. soru) gauss law (ex. 2006 3.soru) ampere law (ex. 2006 3.soru) kacak bonusu tahmin edemiyorum. bi de virial theoremi iyi bil. Chapter 13- The Atom Returns-Atomlarn gerek olup olmad konusundaki tartmalara son noktay koyan Einstein olmu ve dierlerinin almalarn da etkilemi.-Atom dendiinde 15. yzyl filozofu Democritus of Abderay pas gemek olmaz, yazlarn ok az bir ksm gnmze gelmi; ama Aristotle ve dierlerinin yorumlarndan father of the atom unvan kazanm. uncuttable kelimesi Yunan literatrnde Democritus ile ilgilidir.-Plato ve Epicurus da atomla ilgilendi, bu adamlar bugnun okullarnn temelini attlar, Yunan ve Romal elitleri eittiler.-Romal air-filozof Lucretius, Democritus atom anlayn De Rerum Natura adl almasnda incelemi. - Atom dncesi birok yoldan aklanm, bunlarn en banda asla yaratlamayan ve yok edilemeyen bir eyin nasl dnm geirdii gelmi. Nothing comes from nothing and nothing disappears without a trace. (herkes farkl yorumlayabilir bunu Trkede) - Bunun yannda kritikleri de var tabii, en nemlisi Anaxagorastan gelmi; atomlarn neden yapldn sormu. Birinde tuladan duvar rnek vermi, boyutundan ve eklinden ziyade kendisini oluturan yanmaz tula amurundan geldiini; bir dierinde de atomun kendinden kk paracklara ayrlaildii gerei, seeds within seeds.-Bu tartmalardan ziyade Hristiyanln douu atomismi gzden drd. Baz Hristiyan teolojistlerine gre Eucharistin bir mucizesi olan transubstantiation n redden bir eydi atomism. Transubstantiation da ekmek ve arap, sann vcudu ve kan idi. -Orta ada da sapknlk gibi grnen atomism, birok eye tatmin edici aklamalar getidii iin ok bask grmedi. Mesela gas, solid ve liquid . Katlarn sertlii, atomlarnn birbirine nasl sk skya bal olduklarn; svlarda ise hala bir ballk olduunu ama hareket etmekte serbest olduklarn; gazlarda da birbirinden tamamen serbest ve hzl hareket ettiklerini gsterir. -Galileo, Descartes ve Newton nl atomistler. Birth of Modern Chemistry- 18.yy sonlar kimya iin en nemli dnem. rnein, gerek bir kimyasal reaksiyon ile yalnz bir karm ileminin farkn ortaya koymular; karmlar, bileenlerinin zelliklerini gsterirler. En sonunda modern kimyann kurucular elementlerin daha kk paralara ayrlamazken bileiklerin ayrldn grmlerdir....
View Full Document

Page1 / 11

Physics for Poets 13-17 - Physics For Poets Bence...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online