sbsözet(5)

sbsözet(5) - p 228-252 The Emergence...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
p. 228-252 The Emergence of the Economy, Vivienne Brown ya deli etmeyin beni okuyun işte deeeermişim. Parçanın sonunda Roy Porter’ın 3 Adam Smith’in 2 article’ı var. Bu yazar da bu articlelardan yola çıkarak aynı zamanda bunları eleştirerek industrial revolutionın nasıl başladığını bugünkü ekonomiyle ogün oluşan yeni ekonomi arasında bağlamlar var mı varsa nelerdir genelde bunlardan bahsediyor. 1 Introduction: The Economic Formation of Modernity yok bişey burada. Dağılın lan hadi. Bi tek diyo enlightenmentla beraber insanlar her şeyi sorgulamaya başlamıştı. Bu ekonomide de görüldü. 2 A Modern Economy in the Making? 2.1 A new Commercial Society in the Eighteenth Century? Bu yüzyılda ekonomik aktiviteler hızlanmış. “It was the age of commerce.” Ama diyor zenginlikte çok uçurumlar vardı toplumda. Population arttı. Urbanization arttı. Yollar yapıldı. “Improved communications meant that people and goods could travel more easily; so too could fashions and trends in consumer taste. The eighteenth century has been identified by some historians as the period of the ‘birth of a consumer society’.” Mesela burada ilk readingden bahsediyor. “In this extract Porter points to the development of a national market and the importance of the growth in advertising.” Bu marketingle goodlar her yere ulaştığı için ordinary folkun hayat Standardları artmış gibi yani en azından diğer ülkelere göre.(ing.den bahsediyor) Diyo ki yazar porterın yazısını okuduğumuzda şu sonucu çıkarabiliriz: “the 18th century really did contain an embryonic version of the modern consumer economy of today which has developed directly from it.” Ama diyor ki yazar insanlar 20.yy ekonomisini incelemek istediler. Bunu yaparken 18. yüzyıldaki ekonomiye baktılar onu incelediler önce. Böyle olunca da otomatikman bizlerde şu sense oluştu ki 20.yy ekonomisinin temeli 18.yydadır. Ekonomic historans diyor yazar çoğu zaman tezlerini quantitative verilerle savunurlar. Ama diyor kullandıkları bu istatistikler zaman ilerledikçe güvenilmez olurlar. Ama diyor yine de bu istatistikler bize o günlerde life Standardlar artıyomuydu artmıyomuydu bi bilgi verir. Table 3.1i incelersek diyor (incelesene bakma mal mal) görürüz ki hakkaten life Standardlarında özellikle 18.yyın 2.yarısında bi artış vardır. Ama diyor bu grafik gösteriyor ki Porterın düşünceleri fazla bir optimisticdir çünkü biçok insan için consumption arttıysa, yine de
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

sbsözet(5) - p 228-252 The Emergence...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online