sbsözet

sbsözet - p.27 The Reformation Lord...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
p.27 The Reformation Lord Acton (kim olduğunu bilmiyorum)’ın Luther hakkında söylediği bir sözden ibaret. O da şu: “Luther at Worms is the most pregnant and momentous fact in our history… The great fact which we have to recognize is that with all the intensity of his passion for authority he did more than any single man to make modern history the development of revolution.” Burada herhalde Lutherin tarihi değiştirmek açısından ne kadar önemli biri olduğunu bir devrim yarattığını söylüyor. Ama üzerinde bi konuşsak hiç fena olmaz. p.33-35 Speech Before Emperor Charles En başta da dediği gibi bu article Luther’in charge of heresy’e karşı kendini alman kralının önünde savunmasıdır. Buna sorulan soru, yazdığı kitapların kendisinin olup olmadığını kabul etmesi veya retract (deny) etmesidir. Bu lavuk da artık zaman kazanmak için mi yoksa emperorın aklını karıştırmak için mi türlü türlü hikayeler anlatır. Lafı uzattıkça uzatır. (bknz. Bir tat bir doku; kapattık kardeşim, hangi yıdayız, iyki doğdun. ., böylesini gördün mü Allah aşkına. . gibi zaman kazanma metodları olabilir.) işte der benim 3 çeşit kitabım vardır. Bunlardan ilkinde religious faith ve morals hakkındaki görüşlerim ki bunlar zararsızdır, düşmanlarım bile bu kitaplara bişey diyemez. Diğer grupta: “the books that attack the papacy and the affairs of the papist as those who both by their doctrines and very wicked examples have laid waste the Christian world with evil that affects the spirit and the body.” Diyo ben bunları yazdığımı inkar edersem papalığın gücüne güç katmış ve çok acılar çeken halkın acılarını arttırmış olurum diyo. Bi de diyo 3. çeşit kitaplarımda Roman tyranny’sini preserve etmeye çalışan nalçaklardan bahsettim diyor. Ki en çok da bunların ağzına zıçtım diyor. Sonra diyo eğer bu kitaplarımdaki yanlışlarımı bulun bana gösterin, ben kitaplarımı yakacak ilk kişi olurum. Sonra biraz daha kafa karıştırıyo. Kral dönüyo diyo ki sadete gel. O zaman diyo luther: “I cannot and will not retract anything, since it is neither safe nor right to go against conscience.” Sonra final ve meşhur cümlesi ki Halil derste bahsetmişti: “I cannot do otherwise, here I stand, may God help me, Amen.” Yani bu böyle işte aksini savunamam ki diyor. p.43-52 The Scientific Revolution: The Mechanical Universe, by Marvin Perry scientific revolutiona yol açan 3 olay vardır. İlki renaissance. The Italian renaissance created new literary and artistic styles that sought to portray people and nature as they are, and this effort aroused a curiosity that fostered investigation into physical phenomena. İkincisi reform. Then the reformaion shattered the unity of Christendom, and a different religious person, one intent on finding personal salvation without the assistance of priests or sacraments, came into existence. Both the renaissance and the reformation encouraged a sense
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 6

sbsözet - p.27 The Reformation Lord...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online