{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

se.ki özet - selçuk akşin

se.ki özet -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
148-202 Sayfa 148-202 Osmanlı Devleti – Sina Akşin II. Mahmut’un Padişahlığı (1808-1839) ve Islahatın Yeniden Canlanması II. Mahmut, Alemdar Mustafa Paşa yardımıyla tahta geçmiştir. Bu durum Osmanlı mutlakiyeti için tahammül edilemez bir durumdu:1)Padişahın mevkiini Alemdara borçlu olması, 2) Alemdarı kul olmaması, 3) Ayan olması *Sened-i İttifak: Alemdar sadrazam olduktan sonra ilk önce III. Selimin katilleriyle uğraştı ve iki ay içinde 300-1000 kişi idam edildi. Daha sonra ayanlık sorununa çözüm getirmek için Anadolu ve Rumeli ayanlarının İstanbul’a çağırdı. Gelenlerin kim oldukları tam belli değildir ve Senedi İttifak ta sadece 4 ayanın imzası vardır. (07/10/1808) (bu arada ilginç bir nokta ayanlar İstanbul’a ordularıyla geliyorlar ki padişahın yeniçeriler vasıtasıyla kendilerini yok edeceklerini sanıyorlar, zaten o yüzden bazıları gelmiyor(itimatsızlık), diğer yandan yeniçeriler de Ayanların İstanbul’a kendilerini yok etmek amacıyla geldiklerini sanıyorlar. ) Yazıda bir iki kişinin Senedi İttifak hakkında görüşü bildirilmiş: Halil İnalcık, Avrupa merkezileşme yönünde ilerlerken Senedin ademi-merkezileşmeyi kamulaştırmasını çağdışı bir gelişme olarak nitelendiriyor. Niyazi Berkes ise ayanlığı adeta bir toplumsal soysuzlaşma kategorisi olarak değerlendirmekte, hiçbir biçimde feodal tanımlamasına layık olmadığını, esasen feodalliğin yalnızca Avrupa’ya özgü olduğunu ileri sürmektedir. Kimilerine göre Senedi İttifak Türk tarihinin Magna Cartasıdır. Yalnız şu önemli fark ki; Manga Carta belirli bir geleneğin başlatıcısı iken, Senedi İttifak pek kısa sürede “tarihin çöp tenekesine” atılmak talihsizliğine uğramış hukuk bir belgedir. *Sekbanı Cedid Ocaoğı: Alemdar esaslı bir icraatçıydı, 14 Ekim 1808de Sekban-ı Cedid Ocağı kuruldu. Ocağın parası iyi olduğunda yeniçeriler dahil birçok başvuru oldu. Ayrıca donanmayı ve diğer ocakları adam etmek için tedbirler alındı, ocaklara talim ve disiplin getirilmeye çalışıldı. *Alemdar Vakası: Sekbanı Cedid’in kurulmasından bir ay sonra 14 kasım gecesi yeniçeri isyanı patlak verdi. Ayaklananlar önce Ağa Kapısına hücum edip Yeniçeri Ağası Mustafa’yı öldürdüler. Ondan sonra Babıali yi kuşattılar. Alemdar kendini savunmaya çalıştıysa da başarılı olamadı, barut dairesini ateşe vererek içeri girmiş bulunan 200e yakın yeniçeri ile havaya uçtu. Burada önemli diğer nokta II. Mahmut bu olayı seyretmekle yetindi, hatta isyandan memnun kaldığı ve hatta isyancılarla işbirliği içerisinde olduğu düşünülebilir deniyor parçada. II. Mahmut Alemdarın ölümünde hemen sonra Memiş Paşayı Sadrazam kaymakamı yaptı,(15 Kasım) ve rakipsiz kalmak için IV. Mustafa’yı boğdurdu. Ertesi gün İstanbul tam bir savaş
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
alanına döndü, yeniçeriler saraya saldırdılar, Mahmut donanmaya kenti topa tutması emretti, ve büyük yangınlar çıktı falan..
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}