se.ki özet - selçuk akşin

se.ki özet -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 148-202Sayfa 148-202Osmanl Devleti Sina AkinII. Mahmutun Padiahl (1808-1839) ve Islahatn Yeniden CanlanmasII. Mahmut, Alemdar Mustafa Paa yardmyla tahta gemitir. Bu durum Osmanl mutlakiyeti iin tahamml edilemez bir durumdu:1)Padiahn mevkiini Alemdara borlu olmas, 2) Alemdar kul olmamas, 3) Ayan olmas*Sened-i ttifak:Alemdar sadrazam olduktan sonra ilk nce III. Selimin katilleriyle urat ve iki ay iinde 300-1000 kii idam edildi.Daha sonra ayanlk sorununa zm getirmek iin Anadolu ve Rumeli ayanlarnn stanbula ard. Gelenlerin kim olduklar tam belli deildir ve Senedi ttifak ta sadece 4 ayann imzas vardr. (07/10/1808) (bu arada ilgin bir nokta ayanlar stanbula ordularyla geliyorlar ki padiahn yenieriler vastasyla kendilerini yok edeceklerini sanyorlar, zaten o yzden bazlar gelmiyor(itimatszlk), dier yandan yenieriler de Ayanlarn stanbula kendilerini yok etmek amacyla geldiklerini sanyorlar.)Yazda bir iki kiinin Senedi ttifak hakknda gr bildirilmi:Halil nalck, Avrupa merkezileme ynnde ilerlerken Senedin ademi-merkezilemeyi kamulatrmasn ad bir gelime olarak nitelendiriyor.Niyazi Berkes ise ayanl adeta bir toplumsal soysuzlama kategorisi olarak deerlendirmekte, hibir biimde feodal tanmlamasna layk olmadn, esasen feodalliin yalnzca Avrupaya zg olduunu ileri srmektedir.Kimilerine gre Senedi ttifak Trk tarihinin Magna Cartasdr. Yalnz u nemli fark ki; Manga Carta belirli bir gelenein balatcs iken, Senedi ttifak pek ksa srede tarihin p tenekesine atlmak talihsizliine uram hukuk bir belgedir.*Sekban Cedid Ocao:Alemdar esasl bir icraatyd, 14 Ekim 1808de Sekban- Cedid Oca kuruldu. Ocan paras iyi olduunda yenieriler dahil birok bavuru oldu.Ayrca donanmay ve dier ocaklar adam etmek iin tedbirler alnd, ocaklara talim ve disiplin getirilmeye alld.*Alemdar Vakas:Sekban Cedidin kurulmasndan bir ay sonra 14 kasm gecesi yenieri isyan patlak verdi. Ayaklananlar nce Aa Kapsna hcum edip Yenieri Aas Mustafay ldrdler. Ondan sonra Babali yi kuattlar. Alemdar kendini savunmaya altysa da baarl olamad, barut dairesini atee vererek ieri girmi bulunan 200e yakn yenieri ile havaya utu.Burada nemli dier nokta II. Mahmut bu olay seyretmekle yetindi, hatta isyandan memnun kald ve hatta isyanclarla ibirlii ierisinde olduu dnlebilir deniyor parada....
View Full Document

Page1 / 29

se.ki özet -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online