SehnazTLL101.2007DonemIciOdevi

SehnazTLL101.2007DonemIciOdevi - TLL 101 C9/D9 Gruplar iin...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TLL 101. C9/D9 Grupları için Dönem İçi Ödevi Berna Moran, bir yazısında anlatıcı ile ilgili olarak şunları söylemektedir: “Üçüncü kişi ağzından anlatılan romanda yazarın kendini belli edişinin dereceleri vardır. Bazen anlatıcı olarak ortadan silinebileceği gibi, okurun dikkatini kendi üstüne çekecek kadar gevezeleşebilir de. Batı’da, 19. yüzyıl sonlarına kadar romancı kendini biraz ahlakçı, az buçuk da filozof sayardı. Onun için de hikâyesini anlatırken araya girerek karakterler hakkındaki düşüncelerini açıklamayı, davranışları ahlak açısından değerlendirmeyi, insan tabiatı üzerinde bilgeliğini ortaya koymayı yazarlığın bir görevi bilirdi”. ( Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I , s.48). Bu çalışmada yapmanız gereken İntibah, Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Udî adlı romanlardaki anlatıcı özelliklerini karşılaştırmalı olarak irdelemeniz. Bu ödevde, öncelikle, her üç romandaki anlatıcının Moran’ın da sözünü ettiği farklı işlevlerini belirleyeceksiniz. Metindeki “müdahil anlatıcı”lar özellikle hangi noktalarda metne müdahale ediyorlar ve bunun nedenleri nedir? Bu konuda aralarında benzerliklerden mi yoksa farklılıklardan mı söz edilebilir? Örneğin anlatıcı neden hikayenin bir yerinde karakterle ilgili düşüncelerini belirtmektedir? Ya da neden hayatla ilgili nasihat veren bir “bilge” gibi konuşmaktadır? Yazarlar metne farklı üslup ve biçimlerde mi müdahale etmektedir? Bu durumu yazarın dünya görüşüyle, ideolojisiyle, edebiyattan beklentileriyle açıklayabilir miyiz? Kısacası, her üç romanda anlatıcının farklı işlevlerini belirleyecek ve bu işlevleri yazarın dünya görüşü, ideolojisi ve edebiyattan beklentileriyle ilişkilendirmeye çalışacaksınız. Anlatıcının farklı işlevlerini belirlerken düşüncelerinizi mutlaka romanlardan alıntılar yaparak desteklemeli , gerektiğinde seçkideki ek metinleri kullanmalı, metninizi yazım ve noktalama hataları içermeyen, özenli bir dille yazmalısınız. Yazınıza giriş ve sonuç paragrafları eklemeyi unutmayınız. Kullandığınız kaynakları (romanların kaynakçası da dahil) mutlaka APA sistemiyle metin içerisinde ve kaynakçada göstermelisiniz. Başkalarına ait düşünceleri, kaynak
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
göstermeden kullandığınız takdirde “intihal/plagiarism” ile suçlanabilirsiniz. Ayrıca, derslerdeki tartışmalarda tuttuğunuz notları da kullanabilirsiniz. Ödevi hazırlarken, tek başınıza hareket etmeniz, aynı dersi alan arkadaşlarınızla fikir ve malzeme alışverişinde bulunmamanız gerekiyor . Ödevler arasında, bu türden bir yardımlaşmayı düşündürecek benzerlikler “intihal” olarak değerlendirilecektir .
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern