SehnazTLL101.2007DonemIciOdevi

SehnazTLL101.2007DonemIciOdevi - TLL 101 C9/D9 Gruplar iin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TLL 101. C9/D9 Grupları için Dönem İçi Ödevi Berna Moran, bir yazısında anlatıcı ile ilgili olarak şunları söylemektedir: “Üçüncü kişi ağzından anlatılan romanda yazarın kendini belli edişinin dereceleri vardır. Bazen anlatıcı olarak ortadan silinebileceği gibi, okurun dikkatini kendi üstüne çekecek kadar gevezeleşebilir de. Batı’da, 19. yüzyıl sonlarına kadar romancı kendini biraz ahlakçı, az buçuk da filozof sayardı. Onun için de hikâyesini anlatırken araya girerek karakterler hakkındaki düşüncelerini açıklamayı, davranışları ahlak açısından değerlendirmeyi, insan tabiatı üzerinde bilgeliğini ortaya koymayı yazarlığın bir görevi bilirdi”. ( Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I , s.48). Bu çalışmada yapmanız gereken İntibah, Felatun Bey ile Rakım Efendi ve Udî adlı romanlardaki anlatıcı özelliklerini karşılaştırmalı olarak irdelemeniz. Bu ödevde, öncelikle, her üç romandaki anlatıcının Moran’ın da sözünü ettiği farklı işlevlerini belirleyeceksiniz. Metindeki “müdahil anlatıcı”lar özellikle hangi noktalarda metne müdahale ediyorlar ve bunun nedenleri nedir? Bu konuda aralarında benzerliklerden mi yoksa farklılıklardan mı söz edilebilir? Örneğin anlatıcı neden hikayenin bir yerinde karakterle ilgili düşüncelerini belirtmektedir? Ya da neden hayatla ilgili nasihat veren bir “bilge” gibi konuşmaktadır? Yazarlar metne farklı üslup ve biçimlerde mi müdahale etmektedir? Bu durumu yazarın dünya görüşüyle, ideolojisiyle, edebiyattan beklentileriyle açıklayabilir miyiz? Kısacası, her üç romanda anlatıcının farklı işlevlerini belirleyecek ve bu işlevleri yazarın dünya görüşü, ideolojisi ve edebiyattan beklentileriyle ilişkilendirmeye çalışacaksınız. Anlatıcının farklı işlevlerini belirlerken düşüncelerinizi mutlaka romanlardan alıntılar yaparak desteklemeli , gerektiğinde seçkideki ek metinleri kullanmalı, metninizi yazım ve noktalama hataları içermeyen, özenli bir dille yazmalısınız. Yazınıza giriş ve sonuç paragrafları eklemeyi unutmayınız. Kullandığınız kaynakları (romanların kaynakçası da dahil) mutlaka APA sistemiyle metin içerisinde ve kaynakçada göstermelisiniz. Başkalarına ait düşünceleri, kaynak
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
göstermeden kullandığınız takdirde “intihal/plagiarism” ile suçlanabilirsiniz. Ayrıca, derslerdeki tartışmalarda tuttuğunuz notları da kullanabilirsiniz. Ödevi hazırlarken, tek başınıza hareket etmeniz, aynı dersi alan arkadaşlarınızla fikir ve malzeme alışverişinde bulunmamanız gerekiyor . Ödevler arasında, bu türden bir yardımlaşmayı düşündürecek benzerlikler “intihal” olarak değerlendirilecektir . Anlamadığınız ya da kararsız kaldığınız noktaları e-posta aracılığıyla bana sormalısınız.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 10

SehnazTLL101.2007DonemIciOdevi - TLL 101 C9/D9 Gruplar iin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online