sinekli bakkal - Sinekli Bakkaln konusu ksaca,stanbulun...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Sinekli Bakkaln konusu ksaca,stanbulun Sinekli Bakkal mahallesinin Sinekli Bakkal sokanda doup byyp evlenen Rabia adl bir hafz kznn ve evresindekilerin hayatdr. Kzn annesi,mahallenin,menhusluu ve cimrilii ile tannm imannn aksi ve irret kz Emine; babas,mahalleye bakkallk,stanbula meddahlk eden,kadn yzl ve kadn huylu Kz Tevfik.Zavall adam,daha dnlerinin senesi dolmadan kadn boamak zorunda kalyor.Daha sonra da,orta oyununda kadn rolne karken Bakkal ra adl bir oyun uydurup bunda karsnn taklidini yapmak gafletini gsterdii iin,gazaba uratlyor ve Geliboluya srlyor.O srldkten sonra doan kz Rabia huysuz annesinin daya ile byyor ve her trl zevki,neeyi cehennemlik bir hareket sayan zorba ruhlu bykbabasnn hocal ile hafz yetiiyor.. O tarafta oturan Zaptiye Nazar Selim Paa ve kars Sabiha hanm,yaptklar tuhaflklarla kendilerini ok elendirmi olan Tevfike sevgilerinden,kz biraz bydkten sonra,himayelerine alyorlar:ona tuttuklar hocalarla Arapa,Farsa...
View Full Document

Page1 / 2

sinekli bakkal - Sinekli Bakkaln konusu ksaca,stanbulun...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online