{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sinekli bakkal - Sinekli Bakkaln konusu ksaca,stanbulun...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sinekli Bakkalın konusu kısaca,İstanbul’un Sinekli Bakkal mahallesinin Sinekli Bakkal sokağında doğup büyüyüp evlenen Rabia adlı bir hafız kızının ve çevresindekilerin hayatıdır. Kızın annesi,mahallenin,menhusluğu ve cimriliği ile tanınmış imanının aksi ve şirret kızı Emine; babası,mahalleye bakkallık,İstanbul’a meddahlık eden,kadın yüzlü ve kadın huylu “Kız Tevfik”.Zavallı adam,daha düğünlerinin senesi dolmadan kadını boşamak zorunda kalıyor.Daha sonra da,orta oyununda kadın rolüne çıkarken “Bakkal Çırağı” adlı bir oyun uydurup bunda karısının taklidini yapmak gafletini gösterdiği için,gazaba uğratılıyor ve Gelibolu’ya sürülüyor.O sürüldükten sonra doğan kızı Rabia huysuz annesinin dayağı ile büyüyor ve her türlü zevki,neşeyi cehennemlik bir hareket sayan zorba ruhlu büyükbabasının hocalığı ile hafız yetişiyor.. O tarafta oturan Zaptiye Nazarı Selim Paşa ve karısı Sabiha hanım,yaptıkları tuhaflıklarla kendilerini çok eğlendirmiş olan Tevfik’e sevgilerinden,kızı biraz
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

sinekli bakkal - Sinekli Bakkaln konusu ksaca,stanbulun...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online