{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SOSYALIZM - SOSYALIZM Tarihteki btn toplumlar retim aralar...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SOSYALIZM Tarihteki bütün toplumlar, üretim araçları üzerindeki mülkiyetin biçimine göre karakter kazanırlar. Sosyalist topluma bütün karakterini veren temel Özellik, üretim araçları üzerindeki mülkiyetin toplumsallaştırılmış olmasıdır. Bu yüzden, toplumsal hayatin çeşitli kurumlarında ve ilişkilerinde, sosyalist toplum, diğer toplum biçimlerinden tama men farklı bir nitelik gösterir. Bunların belli başlılarını şöylece ozetleyebiliriz; Sosyalist toplum, Özel mülkiyet esasına göre örgütlenmiş kendisinden önceki bütün toplumlardan farklı olarak emeğe göre örgütlenmiş olduğu için, bütün yabancılaşma biçimlerini ortadan kaldırarak, insanin tam Özgürleşmesini sağlar. Yeni bir kültür, ye en Önemlisi, yeni bir insan yaratir. Sosyalist toplum, toplumda yer alan bütün farklı milliyetlerden halklar arasında, tam bir kardeşlik ye eşitlik sağlar Sınıf çatışmalarına son verdiği gibi, uluslar arasındaki çelişmelere de son verir. Sosyalist toplum, üretici güçlerin Önündeki bütün engelleri kaldırarak, toplumun sınırsızca gelişmesinin imkanlarını yaratır. Sosyalist Ekonomi Sosyalizm Öncesi bütün toplumlarda ekonominin tek amacı, üretim ye tüketimin ihtiyaçlarının düzenlenmesi ve özel olarak da kapitalist toplumda kapitalistlinin artı-değer sömürüsünün devamını sağlayacak koşulların yaratılmasıdır. Sosyalist ekonominin temel amacı ise, insanların gerçek ihtiyaçlarının karşılanması ye genel olarak insanlığın geliştirilmesidir. Kapitalist ekonomi, insanların ihtiyaçlarının sonsuz, fakat ihtiyaçların karşılanması için gerekli kaynakların kit olduğunu ileri süren bir burjuva teorinin ifade ettiği
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

SOSYALIZM - SOSYALIZM Tarihteki btn toplumlar retim aralar...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online