sps 102 final - 8a 8b Colonial and SemiColonial Encounters...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
8a   8b   –   Colonial   and   Semi-Colonial   Encounters   /   Eurocentrism,   Racism,  Orientalism mete  tel: 5308  özetle ilgili bir sorunuz sorununuz olursa bana telefon ediniz e-mail atmayınız. Stuart Hall- The West and the Rest    Where and what is the west            The  definition of west was always changing throughout the history. In the fifteenth century  (Christopher Columbus’s day ) going west meant trying to find the best route to east.  (türkçe meali :batının anlamı tarih boyunca toplumdan toluma değişmiştir batı her zaman ilerleme  demek değil idi)     The ideas of the east and west were never been free of fantasy and mythology even today the idea  of west and east are not about place or geography.  Bilinmesi gerken iki kelime west ve “western” Bugünkü  west  kavramı artık sadece europe dan ibaret değildir artık west gelişmişliğin bir sembolüdür  diyor .  western - ise batıya ait olan batıcı düşünce. West is a concept. 1- It allows us to characterize and classify societies into different categories örn – western non  western societies. 2- West is an image or set of images- batı bir resimdir bir uygarlık bütününü sembolize eder. 3- West is a Standard model comparison – it allows us compare what extent different societies  resemble, or differ from one another. Nonwestern societies can be called as close to west far  to west societies. 4- West provides a criteria of evolution- yani west=developed=good non-west=nondeveloed=no  good- undesireable Bu tanımları bilmeniz yararınıza olur aslında hepsi birbirine çok benziyorlar ama birbirleri değiller. West and the rest Eurocentric bir fikirdir. West bir ortak kültür birikimini ifade eder . Note: bilmemiz gereken diğer bir önemli nokta ise batının başka different olark çağırdığı guruplar  sadece batılı olmayanlar değil aynı zamanda museviler gibi batıda yaşayan gruplar da olabilirler.  Gereksiz bir detay gibi gözüküyor ama belki işinize yarar. Europe breaks out Yazar avrupanın açılışını ve kendi kapalılığından çıkışını 5 main phase ile anlatıyor. 1-exploration 2- period of early contact 3- permanent European settlement 4- scramble for colonies markets and raw materials – (climax-sömürgeciliğin climax noktası)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
The age of exploration  Bu parçada portekizliler şuraya ispanyollar buraya gitti diyor inanılmaz tarihsel detaylı ve bu detayların  hepsi gereksiz.Yeni dünyanın exploration ının en çok ispanyollar (Spanish) tarafından yapıldığını bilin  yeter. Breaking the frame
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 28

sps 102 final - 8a 8b Colonial and SemiColonial Encounters...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online