SPS 102-midterm key concepts-1

SPS 102-midterm key concepts-1 - SPS 201 Key Concepts and...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
SPS 201- Key Concepts and Short Definitions 1) the Enlightenment 2) the Encyclopédie 3) enlightened despotism: aydın despot. Eğitimli kral halkı için düşünüyor. Rationalism for them, not with them Week 2.2: Political History of Modern State 1) sovereignty hakimiyet, egemenliğin absolutist state te krala, cumhuriyette halka ait olması 2) modern state >> territoriality >> control of the means of violence >> impersonal power structure >> legitimacy 3) feudalism: ademi merkeziyetçilik durumunda küçük küçük lordlar var. her lord kendi bölgesinde hakimiyet kurmuş. 4) the model of Westphalia: 30 yıl savaşlarında imzalanmış bir anlaşma. Önemi, state in önemini arttırıyor. Böylece bir nebze olsn merkezileşme. Aynı zamanda first international state tir kendisi. 5) Constitutionalism: anayasallaşma yani hukukun önem kazanması. 6) the liberal state: ekonomik olarak liberal yani serbest piyasanın hüküm sürdüğü (bknz: adam smith) devlet Week 3: Industrial Revolution and Formation of the Modern Economy 1) modern economy 2) putting-out system 3) the invisible hand: görünmez el. Adam smith buyuruyor ki; eğer piyasa hiçbir müdahele olmaksızın işlerse, supply-demand(arz talep) dengesi sayesinde en sonunda mutlak bir dengeye, yani insanların en mutlu oldukları dengeye ulaşması.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

SPS 102-midterm key concepts-1 - SPS 201 Key Concepts and...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online