SPSWeek04 - WEEK4 GERMANCWARROROFTHEMGRATONS: NTRODUCTON:

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
WEEK 4 GERMANİC WARRİOR OF THE MİGRATİONS: İNTRODUCTİON: 3-6. yy: the collapse of the classical mediterranean civilisation, so, the emergence of  new states in western europe based on germanic worrior societies. Bi geçiş var: from classical to feodal society. Bunda rol alan onemli playerlar ise  germanic warriors. Önceleri, roman empireda yasayan bisürü german tribes varmış bunlar kendilerini “1  people” olarak gormemişler bu farklı insanların sahip oldugu tek ortak ozellik  dilleriymiş.  with multi national bands of warriors following powerful warlords. Savaşlarda national groups yokmus. Bands of warrior lar var baslarında da farklı  liderler: 1-secure lands  2-wealth 3-increase their power and prestige için savasıyorlar.  Eger bi lider kaybederse, digerleri onu bırakıyor ve daha prestijli olanın pesine  takılıyorlar. THE WARRİOR SOCİETY: Society of premigration germans, a warrior society in which war was one of the  central elements and only manly occupation. Savastan baska ilgi alanları: hunting, sleeping ve eating  house, fields işleri kadınlara  bırakılmıs. Bir çok german, roman armies de gorev yapmıs bunların bi kısmı germania ya geri  donmus ve geldiklerinde roman ideas on command and control hakkında daha  bilgililermis yani bu düşünceleri ülkelerine getirmişler. Mesela unlu german leader ler  hep roman armies de gorev yapmıs. Bu ideas of command and conrol hicbizaman tam  olarak bu heroic warrior society e impoze olamasa da, romayla kontaga girmek tribal  sisteme biraz darbe vurmus. This tribal system is replaced by 1 men of wealth and  power. İste bu “büyük adamlar ve onların takipçiler” ortacag soylularını ve krallarını  olusturmus daha sonralarda. . LEADERSHİP AND HİERARCHY: Bunlar oncelikle democratic society degiller. Hatta, they were developping a hierarchy  based on military prowess(kahramanlık basarı) Hep şefin gozune girmeye, kendilerini gostermeye cabalıyorlar. Migration periodunda ise, the power of the chiefs and their retinues grew. (retinues=maiyet demekmis.maiyet ne demek ben bilmiyorum sanırım takipçileri şefin  ekürisi, bu peşinden surukledigi adamlar, askerleri gibi bisey olsa gerek )
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
bu migration periodunu incelersek: A leader departing from his homeland, he took with  him his comitatus: capable followers who would depend on the leader for their  livelihood. Once settled, commanders inherited parts of the imperial burocracy and  began to surround themselves with regal trappings then their power became more 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 14

SPSWeek04 - WEEK4 GERMANCWARROROFTHEMGRATONS: NTRODUCTON:

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online