{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

sunum - 1 Sizce imdiye kadar okuduumuz kitaplarla...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Sizce, şimdiye kadar okuduğumuz kitaplarla karşılaştırırsak, Bedia Hanım gibi özgür bir kadın karakterin varlığı gerçekçi mi? Şimdiye kadar hiç bu kadar özgür kadın görmemeniz bu eserde sizi şaşırttı mı? 2. Fatma Aliye Hanım’ın kitabın bazı yerlerinde –miş’li geçmiş zaman kullanmasının nedeni nedir? Bu yöntemi kullanmasında şu olay etki etmiş olabilir mi? İleride kitabın içine bir karakter olarak girmesi. Sanki olayları önce Bedia Hanım’dan duymuş da öyle anlatıyormuş gibi bir hava yaratmak istemesi. 3. Size göre Nazım Bey’in yaptığı ne kadar doğru? Hem çocuklarına yasaklar koyması hem de bu yasakları kendisinin çiğnemesi düzgün bir harekettir? Sizin böyle bir akrabanız (babanız) olsa size ne kadar etki eder? 4. Sizce Bedia’nın eşi Mail’e karşı gösterdiği tavır doğru mu? Siz onun yerinde olsaydınız onun gibi davranır mıydınız? 5. Helula, davette Bedia Hanım’ın bulunduğu odaya giderken kafasında sizce ne vardı? Bedia Hanım’dan nasıl bir tepki bekliyordu sizce? Bedia Hanım’ın onu affetmesini ve erkeğini ona vermesini mi yoksa Bedia Hanım’ın onu dövmesini falan mı bekliyordu? Sizce ona nispet yapmak için gitmiş olabilir miydi? 6. Helula bu hareketinde sizce samimi miydi? Yoksa şunu mu demeye çalışıyordu? Sen harika bir sanatçısın ama kocanı elinde tutamıyorsun. Ben ise hem iyi bir sanatçıyım hem de erkekleri elimde oynatıyorum. 7. Bedia’nın kitabın sonlarına doğru udunu bir insan, bir dost gibi görmesinin nedeni ne olabilir? O kadar yalnız mıydı ki eşyaları dostu gibi görmeye başladı.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

sunum - 1 Sizce imdiye kadar okuduumuz kitaplarla...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online