{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Åžafak -Mustafa Aydin-K

Åžafak -Mustafa Aydin-K - Sevgi Soysaln afak Adl...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sevgi Soysal’ın Şafak Adlı Romanından “İşkembeni kurtarsan da uşaklıktan kurtulamıyacaksın. Gâvura uşaklık edip memleketi kazıklıyorsun.” “Hepimiz uşağız” dedi Ekrem.”Sen Moskova uşağısın, Ali ise Akdeniz Sanayi’nin uşağı.” (Bilgi Yayınevi, s.55) “Ancak sınıf değiştirmeye özenmemiş bir işçi gerçek bir devrimci olabilir, bir de işçi sınıfının ideolojisi adına, kendi sınıflarını gerçekten değiştirebilenler”(s.59) Sevgi Soysal’ın 12 Mart Muhtırası’nda ülkenin bulunduğu durum ve darbenin
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online