ÅžAFAK - AFAK Sevgi Soysal afak, ii ideolojisi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ŞAFAK “Sevgi Soysal” Şafak, işçi ideolojisi ve küçük burjuva sorunsallarını inceleyen tipik bir 12 Mart romanı. İşkence, devrimcilerin çektiği eziyetler, ve bunların yanısıra sürekli olarak devrimcilerin iç hesaplaşması Şafak’ın ana temasını oluşturuyor. Romanın analizine geçmeden önce 12 Mart dönemi ve bu dönemi hazırlayan başlıca nedenler üzerinde durmak faydalı olacaktır. 27 Mayıs İhtilali 27 Mayıs 1960 sabahı saat 04:36’da Ankara Radyosundan yapılan anonsta ; “Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve en son müessif hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri, memleketin idaresini eline almıştır.” deniliyordu. Böylece Türk halkı ihtilalle tanışmış oluyordu. Askeri rejimle birlikte orduda ve parlamentodaki millletvekilleri arasında büyük çapta bir tasfiye hareketine girişildi. Orduda Demokrat Parti iktidarı ile iyi ilişkiler içinde olan üst rütbeli askerler ve bürokratlar cezaevine konuldu. Liderlik, Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Gürsel’e verildi ve dağıtılan meclisin yerine 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi kuruldu. Bu komitenin hazırladığı anayasa 9 Temmuz 1961’de yapılan halk oylamasıyla kabul edildi. 16 Eylül sabahı Başbakan Adnan Menderes, Dış İşleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın Yassıada’da idam edilmesi büyük yankı uyandırdı. Ordu müdahalesiyle Cemal Gürsel başbakanlığa İsmet İnönü’de cumhurbaşkanlığına getirildi. 12 Mart Muhtırası : 1961 Anayasası’nın getirmiş olduğu geniş özgürlükler, sosyalist partilerin kurulmasına yeşil ışık yakılması, sendikalara verilen geniş haklar ve basına özgürlüğünün olağanüstü geniş olması ülkede sosyal çalkantılara neden olmuştu. Bunun üzerine 12 Mart 1971’de Türkiye ikinci bir askeri müdahaleye tanık oldu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Tek başına iktidarda bulunan Süleyman Demirel’in, meclisteki Türkiye İşçi Partili milletvekillerinin ağır muhalefeti, bütün dünyayı çalkalayan ve Türkiye’de de yansımalarına şahit olunan 1968 öğrenci olayları ve yabancı misyon şeflerinin kaçırılmasına karşı yetersiz kalması üzerine Nihat Erim başbakanlığında kurulan hükümet 1961 Anayasası’nı lüks bularak değiştirdi ve balyoz harekatı ile gençlerin üzerine yürüdü. Özgürlükler büyük çapta kısıtlandı ve gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan idam edildi. Bu dönemden gözümüze çarpan en önemli özellik işkence sorunudur. Bu konu 12 Mart’ın hem kamuoyunca algılanmasında hem de yazarların konuya bakışında temel faktör olmuştur. İşkence sorunuyla beraber üzerinde durulan bir diğer olgu da suçluluk sorunudur. Daha açık bir ifadeyle, devrimcinin yasaya karşı suçluluğu mu yoksa yasaların topluma karşı olan suçluluğu mudur esas
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 6

ÅžAFAK - AFAK Sevgi Soysal afak, ii ideolojisi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online