tll tol sunum - TLL SUNUM: TOL MURAT UYURKULAK Nazl...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TLL SUNUM: TOL MURAT UYURKULAK Nazlı Kurşunoğlu 10585 16/05/07 Alıntı: "Devrim, vaktiyle bir ihtimaldi ve çok güzeldi" (s.11). Yolun sonuna geldiğine inandığı ve silinip yok olmak istediği bir anda Yusuf'a babasının devrim serüveni hediye ediliyor. İstanbul'dan Diyarbakır'a tren yolculuğunda Şair adlı kişinin verdiği bu küçük hikayeler Yusuf'a babasını ve onun geçmişini tanımasına olanak sunuyor. Kendilerini o vakitler bir ihtimal olan devrime adayan birkaç kuşağın işkencecilerin ellerinde sönüp giden hayatları kaybolmuş ve ciddi hasar almış bir bilinçten aktarılmaktadır. Yusuf'un babası ve onun bu devrimci yanı ile ilgili ayrıntıları kendi ağzından yazdıkları vesilesiyle öğrenmesi onun devrimin sadece bir ihtimal olduğunda güzel olduğunu idrak etmesini sağlar. Yusuf da babasının izinden gitmek isteyen bazı solcu eğilimlere sahip bir kişidir. Devrim arayışı onun çok küçüklükten hayatını değiştirmiş ve ruhunu tam orta yerinden yaralamıştır. İçinde bulunduğu sefalet yüzünden üstüne giyecek kıyafeti yoktur. Öğünlerini kuru simitle geçirir ve bir çay içme lüksüne bile sahip değildir. Yusuf her ne kadar babasının izini sürmeye çalışsa da kitap boyunca iç çatışmalarla boğuşmakta ve hayata karşı sürekli bir yarışa girip malup olmaktadır. Fikirlerini benimsemeyen kişiler tarafından dışlanan, bölücü, terörist olarak görülen Yusuf yine
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 2

tll tol sunum - TLL SUNUM: TOL MURAT UYURKULAK Nazl...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online