TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A. enol IIKLI 11.12.09 11928 19. Yzyldan Gnmze Ne Deiti? Osmanl mparatorluu 19. Yzyln balarndan itibaren batllama srecine girmitir. Bu sre, grnte askeri ve siyasal olarak balasa da Osmanl edebiyatn da derinden etkileyen bir akm olacaktr. Tanzimat dnemi olarak isimlendirdiimiz bu akm eski, anlalmas g ve sekin kiiler iin yazlan divan edebiyatnn tam aksine gnlk konuma diliyle, halk iin yazlm bir edebi tr olacaktr. Ayn zamanda, divan edebiyatndan ayrlan ve ok byk bir deiiklie sebep olacak olan bu tr sanatsal elerin yerine eitici elere ncelik verecektir. Tanzimat dnemi eserleri iki adan da gelimeye yani batllamaya yardmc olmutur. Birincisi, edebiyatta ilerlemi Avrupallarn gelitirdii ve uygar insanlara yakr bir anlat trn Trkiyeye getirmek; ikincisi ise gazete gibi roman da eitim amacyla kullanmaktr(Moran,1991,sf:21) . Halk iin eitici yazlar yazan byle bir trn ortaya k muhafazakr ve yeniliklere kapal Osmanl toplumunda deimelere yol amtr. Evlilik kurumu, ocuklara verilecek ahlak ve eitim konular iin belirlenen kat, deimez fikirler ve gelenekler de dier konular gibi deimeye balamtr. Ancak Tanzimat yazarlarnn romann ilevi konusunda ayn gr paylatklarn sylemek, roman aracl ile vermeye altklar eitimin de ayn nitelikte olduu anlamna gelmez (Moran, 1991,sf:21). emsettin Sami, Fatma Aliye, Ahmet Mithat Efendi yazdklar romanlarda batllaan Osmanlda aile ve ocuk konularnda farkl bak alarnda eserler ele alm ancak hepsi de toplumu eitmek bilinciyle hareket etmilerdir. Trk Edebiyatnn ilk romanlarndan olan Taauk- Talat ve Fitnat da 19. Yzyln en sekin aydnlarndan olan emsettin Sami okumas asndan rahat, akc ve elenceli bir slupla toplumu evlenme ve ahlaka dair konularda eitmeyi hedeflemitir. Yazar Divan edebiyatnn temel zellii edebi kayglardan uzak, grc usul evlilii net bir dille ele alm ve...
View Full Document

Page1 / 4

TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online