TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A. Şenol IŞIKLI 11.12.09 11928 19. Yüzyıldan Günümüze Ne Değişti? Osmanlı İmparatorluğu 19. Yüzyılın başlarından itibaren batılılaşma sürecine girmiştir. Bu süreç, görünüşte askeri ve siyasal olarak başlasa da Osmanlı edebiyatını da derinden etkileyen bir akım olacaktır. Tanzimat dönemi olarak isimlendirdiğimiz bu akım eski, anlaşılması güç ve seçkin kişiler için yazılan divan edebiyatının tam aksine günlük konuşma diliyle, halk için yazılmış bir edebi tür olacaktır. Aynı zamanda, divan edebiyatından ayrılan ve çok büyük bir değişikliğe sebep olacak olan bu tür sanatsal öğelerin yerine eğitici öğelere öncelik verecektir. ‘Tanzimat dönemi eserleri iki açıdan da gelişmeye yani batılılaşmaya yardımcı olmuştur. Birincisi, edebiyatta ilerlemiş Avrupalıların geliştirdiği ve uygar insanlara yakışır bir anlatı türünü Türkiye’ye getirmek; ikincisi ise gazete gibi romanı da eğitim amacıyla kullanmaktır’(Moran,1991,sf:21) . Halk için eğitici yazılar yazan böyle bir türün ortaya çıkışı muhafazakâr ve yeniliklere kapalı Osmanlı toplumunda değişmelere yol açmıştır. Evlilik kurumu, çocuklara verilecek ahlak ve eğitim konular için belirlenen katı, değişmez fikirler ve gelenekler de diğer konular gibi değişmeye başlamıştır. ‘Ancak Tanzimat yazarlarının romanın işlevi konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söylemek, roman aracılığı ile vermeye çalıştıkları eğitimin de aynı nitelikte olduğu anlamına gelmez’ (Moran, 1991,sf:21). Şemsettin Sami, Fatma Aliye, Ahmet Mithat Efendi yazdıkları romanlarda batılılaşan Osmanlı’da aile ve çocuk konularında farklı bakış açılarında eserler ele almış ancak hepsi de toplumu eğitmek bilinciyle hareket etmişlerdir. Türk Edebiyatının ilk romanlarından olan ‘Taaşuk-ı Talat ve Fitnat’ da 19. Yüzyılın en seçkin aydınlarından olan Şemsettin Sami okuması açısından rahat, akıcı ve eğlenceli bir üslupla toplumu evlenme ve ahlaka dair konularda eğitmeyi hedeflemiştir. Yazar Divan edebiyatının temel özelliği edebi kaygılardan uzak, görücü usulü evliliği net bir dille ele almış ve...
View Full Document

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course FENS 101 taught by Professor Selçukerdem during the Fall '12 term at Sabancı University.

Page1 / 4

TLL-101 Güz Dönemi Şenol IŞIKLI

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online