{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Turfanda mı Yoksa Turfa mı

Turfanda mı Yoksa Turfa...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Turfanda mı Yoksa Turfa mı ? Mehmet Murat Romanın Olay Örgüsü Şöyle Gelişir: Karadeniz’den İstanbul’a gelmekte olan vapurun güvertesinde, dalgın bir şekilde etrafı seyrederken tanıdığımız Mansur Bey, yıllardır hayal ettiği “merkez-i saltanat” ve “kıblegâh-ı sâni”ye gelmektedir. Boğaz boyunca gördüğü tarihi yerler kendisini heyecanlandırır. Vapur yaklaşınca bir komisyoncunun yardımıyla Amerikan Oteli’ne gider. Gece uyumadan düşünce ve hayal ile sabah eder. İstanbul’daki ilk gecesi Mansur Bey’in kendi hayatı üzerinde bir muhasebedir. Çocukluğunu düşünür. Ecdadı “İbn-i Galipler”ler vaktiyle Cezayir’de beylik kurmuş aslen Türk ve Müslüman bir ailedir. Fransız işgali üzerine aile dağılmış, bir kısmı Mensur’un babası gibi mücadeleye devam etmiş, bir kısmı da İstanbul’a gelip yerleşmiştir. Küçük yaşta babasını kaybeden Mansur, aslen Kafkasyalı fakat İstanbul’da yetişmiş bir Çerkez cariyesi olan annesinden Türkçe öğrenir, onun telkinleri ile daha o zamandan “İstanbul’a hicret”i hayal eder. Annesinin de ölümüyle Fransa’ya tahsile giderek önce Marsilya’da bir özel okulda, sonra da Paris’te okur. Tıp fakültesini bitirir. Doktora verir ve İstanbul’a döner. İstanbul’ geldiğinin ertesi günü, Mansur, amcası Şeyh Salih Efendi’nin konağına giderek kendisini tanıtır. Konakta kalması için yapılan teklifleri, başkasının yardım ve iltimasından nefret ettiği için, kabul etmaz. Ancak bazı şartlarla bir zaman için yerleşmeye razı olur. Burada çocukluk arkadaşı ve amcasının kızı olan Zehra’yı yıllar sonra yeniden görür. Burada amcasının oğlu İsmail Efendi’yi, kızı Sabiha Hanım’ı ve karısını tanır. Hayat ve talihini tek başına yapmak isteyen Mansur doktorluğa başlar. Ayrıca Mekteb-i Tıbbiye’de dersler verir. Kısa zamanda şöhreti İstanbul’a yayılır. Tıbbi’ye de kendi ideallerine ortak saydığı Anadolulu Doktor Mehmed Efendi’yi tanır. Beraber bir muayenehane açarak fakirlere bedava bakarlar ve halk arasında büyük rağbet görürler. Bir yandan da devlet hizmetine girmek isteyen Mansur, bunun yollarını ararken, kendisinden habersiz, amcasının iltimasıyla Babıâli Hariciye Kalemine alınır. Fakat dairede gördüğü laubalilik ve başıboşluk, memur ve amirlerin vazifesizlik ve mesuliyetsizliği, yolsuzluklar, kayırılmalar karşısında büyük hayal kırıklığına uğrar. Amirleriyle çatışır, memurlara müdahale eder, sonunda kendi karakter ve mizacına uymayan bu yerden ayrılır. Mansur, amcasının konağında bir aile ve dost çevresi içinde bulunduğu halde Kalem’deki kadar huzursuzdur. Yalnız Zehra’yı uzaktan takip eder. Amcasının kızı Sabiha Hanım ona alaka duyuyorsa da karşılık göremez. Hasta olmadığı halde kendisini yarı çıplak muayene ettirme hilesi de bir sonuç vermez. Konakta bir başka rahatsızlık konusu da Salih Efendi’nin kaynı Raşit Efendi’dir. Kendisi, sahtekâr,
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}