Week 12 A - Week 12 A selection of poems First World War...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Week 12 A) selection of poems: First World War Poetry “When this bloody war is over” ve “I don’t want to be a soldier” 1.dünya savaşı sonrası British ve French’in savaşa gitmek istemediklerini anlatan en güzel şiirlerden bikaçı. “They” adlı şiirde ise bu ülkelerin sadece “just cause” yani haklı bi savaş nedeni olduğu zaman ancak savaşacaklarını gösteriyor. Bu üç şiiri okuyun derim 1 dakkanızı ya alır ya almaz. Bundan sonraki Ezra Pound’un “Sestina Altaforte” adlı şiirde ise ‘earth’s foul peace’ , ‘crimson’ (kan kırmızısı) , ‘God’s sword clash’ , ‘Beter one hour’s stour than a year’s peace’ (bi sene barış olacağına 1 saat savaş olsun) , ‘there is no wine like the blood’s crimson’ , ‘the man who fears war is fit only to rot in womanish peace’ görüldüğü üzere savaş yanlısı bir şiir. Week 12 B) E.J. Hobsbawm: Age of Extremes:
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online