{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

yabancı ülkelere iÅŸgücü akÄ&pl

Yabancı ülkelere iÅŸgücü akÄ&pl

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sayfa 10-Aynı konuda bir diğer yaklaşım göcü ikiye ayırmak. Serbest ve zorunlu. Serbest (voluntary) göç insanların maddi durumunu düzeltme, yeni yerler görme, ailelerinin geleceğini iyileştirme amaçlıdır. Zorunlu (forced) göç ise cezalandırma korkusu, baskı gibi kişisel özgürlüklerin kısıtlandırılması sonucu ortaya çıkar. Sayfa 21- göçün öncüleri büyük kentlerin genç ve de bekar erkekleridir.Eğitim ve mesleki bilgileri ortalamanın üstündedir. Hiç değilse yeni beceriler kazanma yeteneğine sahiptirler. İş fırsatlarının, duyulmadık yükseklikte ücret haberlerin yaygınlaşması evli işçileri de akıma katılmaya özendirir. Bunlar genellikle ailelerini geride bırakarak göç ederler.Yabancı ülkelerin işçi isteği devam ettikçe, kırsal kesimden de göç oranı artar.Göçün yaygınlaşması, öncekilerin başarılı örnekleri, bu kitlenin coğrafi akıcılığını hızlandırır. Dolayısıyla, temel eğitim ve mesleki nitelik düzeyi düşer. Sayfa 22- gidenlerden ortama uyum sağlayamanlar geri dönerler. Endüstri toplumunu değerlerini en alt düzeyde bile benimseyenler kalır. Vakit geçtikçe, tasarrufun öngörülen sürede oluşturulamayacağı anlaşılır. Zira yurtta kalanlara para gönderilmektedir. Böylece 1- 2 yıl sonra geri gelme düşünceleri suya düşer ve yurtta kalmış eşler ve çalışma yaşına gelmiş çocuklar da yanlarına alınır. Yeni bireylerin çalışması bile yurda dönüş olanağını sağlamayabilir. Vakit geçtikçe insanların yaşam standartları yükselmektedir. Yeni alışkanlıklar var olmaktadır. Eskiden hedef sadece bir ev almak iken şimdi bir araba bir miktar arazi bir işyeri kurma olabilir. Yurttan daha çok insanın göç etmesi ve çeşitli sosyal ortamların kurulması (dinini rahatlıkla yerine getirme, kendi dilinde eğitim…) göçün sosyal yükünü hafifletir. Böylece yurda geri dönenlerin miktarı azalır. Sayfa 23- Yurt dışına giden Türklerin sayısı tablosu var!!! Bu tablodaki rakamlara yurt dışına kaçak olarak giden, turistler ve ya kendi çabasıyla iş bulup gidenler (1970’e kadar) dahil edilmedi. Sayfa 24’in sonunda yurt dışına kendi çabasıyla iş bulup gidenlerin sayısı var!!!! 1960-76 yılları arasında iş bulma kurumlarından 879 055 kişi talep edilmiş 825 383 kişi gönderilmiş bunların 99 094’ü kendi çabasıyla iş bulanlardır. Sayfa 32- yabancı ülkede gerekli oturma ve çalışma iznini almaksızın çalışanlara turist veya kaçak işçi deniliyordu. Dış ülkelere gitmek için beklenmesi gerekilen zamanın uzaması, aranılan eğitim sağlık vasıflarının bulunmaması, yaş sınırı, bazı iş kollarında çalışanların yurt dışına çıkmasının yasaklanması bu yola başvuranların nedenleridir. Buna diğer bir etken ise Almanya’daki işverenlerdir. Kaçak işçi çalıştırırlarsa düşük ücretle, vergi ve sosyal güvenlik primlerini ödemeksizin işçi çalıştırabilirlerdi. İstediği zamanda işten
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Yabancı ülkelere iÅŸgücü akÄ&pl

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online