zürcher2

zürcher2 - Modernleen Trkiyenin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Modernleşen Türkiye’nin Tarihi – Erik Jan Zürcher (Sayfa 78-136) 5. Tanzimat Dönemi 1839-1871 Bu dönemde iktidar merkezi saraydan Babıali’ye, bürokrasiye geçti. Gülhane Hattı Reforma yönelik düşünceler içermesine rağmen esas amaç Avrupa ülkelerinin, özellikle İngiltere’nin Mısır sorunu için yardım etmelerini sağlamaktı. Mısır Bunalımına Bir Çözüm Mısır valiliğinin babadan oğla geçmesi karşılığı, Suriye’den çekildiler. İç Huzursuzluk ve Uluslararası Siyaset Kırım Savaşı Osmanlı’nın toprak bütünlüğünün bir süre daha korunmasını sağladı. Doğu Sorunu’nun Tekrarı Sırp, Yunan, Lübnan’da çıkan sorunlar, milliyetçilik hareketlerinin de etkisiyle, Osmanlı’nın merkez yönetim hakimiyetini kaybetmesiyle sonuçlanıyor. (genellikle hristiyanlar çıkartıyor) Tanzimat Yenilikler genelde dış baskı ile ortaya çıkmıştır. Ancak bazı reformlar da dıştan destek elde etmek (Gülhane Hattı) veya dış müdahaleleri önlemek amaçlı da olmuştur. Bir de kurtuluş için Avrupai tarzda reform gerektiği inancı vardı. (ordu, merkezi bürokrasi, taşra yönetimi, vergilendirme, eğitim, haberleşme, adli reform ve danışmaya dayalı usuller) Askeri Reformlar Zorunlu askerlik, paralı askerlik, eyalet ordularının kurulması, donanma Merkezi Bürokraside Reform Gereksiz elemanların atılmasıyla verimliliğin artırılması ve uzmanlaşmaya gidilmesi açısından önemlidir. Meclis’in bölünmesi, sonra tekrar birleştirilmesi ve Fransa’nın baskısıyla tekrar ikiye bölünmesi bu dönemdeki değişikliklerin bir nevi göstergesidir. Taşra Yönetimi ve Vergi Sistemi Eşitlik doğrultusunda bazı vergiler kaldırıldı ama tam olarak eşitliğin sağlandığı söylenemez. Merkezi yönetimi güçlendirmek adına valilerin yetkileri kısıtlandı, ancak başarılı olamadı için yetkiler geri verildi. Hiyerarşi sistemi getirilerek, yerleşim birimleri düzenlendi. Adli İşlemler ve Laik Yasalar Değişiklikler, gayri Müslimlerin kazandıkları haklara ilişkindi. Şeriatın etkisi aile hukukuyla sınırlandırıldı. Sadece imparatorluğun değil Hıristiyanların hukuk ve kurumları da laikleştirildi. Bu dönemde, dini cemaatler hiçbir zaman yapamadıkları kadar kurumlaştılar. (laikleşmeyle ironi oluşturuyor.) Laik Eğitim
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ekonomik Bütünleşmenin Artması Osmanlı’da büyük bir ticaret açığı vardı. Açık Pazar halindeydi. Modernleşme girişimleri bütçeyi zorluyordu. Saray müsrifti. Bunlar dış borçlanmaya sebep oldu. Farklı ayarlarda para olması denge kurulmasını engelledi. Bankacılık önem kazandı.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

zürcher2 - Modernleen Trkiyenin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online