OrnekSorular - 1 h1=400 km(drtyz kilometre irtifada...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1) h 1 =400 km (dörtyüz kilometre) irtifada dairesel yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonundan, istasyon ile α=30˚ (otuz derece) faz açısında ve Dünya yüzeyinde bulunan N noktasına tek bir ateşlemeyle bir kargo aracı indirilecektir. Atmosferik etkilerin olmadığını, Dünya‟nın ise mükemmel ve dönmeyen bir küre olduğunu varsayınız. a) Ateşleme ile kargo aracının istasyona göre şekildeki doğrultuda (yani o anki hız vektörünün doğrultusunda) hangi yönde (yani A mı, B mi) ( 5 puan ) ve hangi şiddette (ΔV) hız ile fırlatılması gerektiğini bulunuz ( 15 puan ). b) Ateşlemeden ne kadar süre sonra araç N noktasına ulaşır ( 10 puan )? 2) Dünya etrafında bir uzay aracı h 1 =400 km (dörtyüz kilometre) irtifadaki dairesel yörüngeden h 2 =2400 km (ikibindörtyüz kilometre) irtifadaki dairesel yörüngeye iki ateşlemeli (ΔV 1 , ΔV 2 ) bir Hohmann transfer yörüngesiyle alınacaktı. Ancak şebelek şaban kafalı bir yörüngeci “Ne gerek var kardeşim iki ateşlemeye! İkisini
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/16/2012 for the course MECH 101 taught by Professor Ali during the Spring '12 term at American InterContinental University Illinois.

Ask a homework question - tutors are online