s11_mthsc853_lecturenotes_02

s11_mthsc853_lecturenotes_02 - “MTHSQ 35‘ Limr LL 1...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: “MTHSQ 35‘}.- Limr LL) 1. DouH’Ea. \M X L & vedor’ 5pm. Mr A M. View +53% a l=X——at< .‘s (Mgr at / -/e(><+3)= RAJ Hang)?“ VX¢3EXI “Gk Or amedu—Hj‘ (‘F {(qlx(+...+afixfi) : a, [09) +.. a. C" 1000/ pm” «M “i GL4, )9 EV 11V» 32* £6 ((Wbr ‘RAC-(T‘WLJ X“? K RM) k (1% “Mun, (AM 44! M o‘r‘X) Anew X: «(J < Sci/f MMI‘7(’((ZA+(.0I\ (S AA‘Ew-nfly' ¥ AJJMMN (144%) (x): f» MU) VJCAlA!‘ Mu”: ': 0‘ Ewen l: we X1{¢«+MM 42mm. Emil—9&3. Luk 3(J..7§n€[0(l]. T‘VQA ‘th QNOwi/J M all (MU/- Rflc‘h‘dfllf m Maia.) U!) U91? W798), “Hz. , ( UJIM~L£m&, m X: {McLume Qacm [owl—HR} F» se [0, 4], Q(¥):0\<azwc(s) (x 5 (Hum Rnr’hw. C71] . W: D} X L“ A VQdor spam .6 Jimmy“ A<00. No.41 amid; 0? X a; mqu X=,(¢UH_,CQ) cie K" wild alofirwx owl £ch Mfipb‘uhm L3 mawn‘l'wrk. F“ awn/£4619 QM +L< RMHUA AM : a|cl 1a.... omc,‘ [‘5 NW. Wryflj’ W13 h“Mar RM'HaA ,{t Can (34" WI'UXOJ HM. ‘H’VKS‘ Proof: B is Ongw ‘FL-J 1(1) 2 ox‘c,+~-~+6L\(,\ (5 limp. Pox, i For 44% GMV‘eFSL/ LJ‘ (x (imp. LJ‘ e‘.=(0/...,O,l,0’,,;0) TWA X=(CU,..’C,Q CM 91 own-0W a) X=C,€,r-~+CA€4. Pd‘ a": ((8,) For M {ti/WA. T‘u‘s WWJtL (Check!) {3 I Wm, Wt Cam ’HfiMlt or Mcng xex «J (bf:wa 0F {Glad} M “Mr W! fléxl 6; A’fvxpCa/L 0p Sold; as Weu,‘ '4 L6” (Ml/L, WW2» an! 9014 mlfiphu‘bm WA“ WOMAh/ua Tim/w, ver “the, TCOKox/Mjl W2: Tk’“ AWN!) XI up A {:EM'Q‘AENAUBAJ >VEC+°P Sf‘CQ X {3 a timfl 0Q(N¢Sc‘o«\4-o vet-kw 5‘pr 0L~J ohm X, L'Jc'n A “M” Rv\(“’(0(\ l R99‘1U +4) a V‘Cfé’or Xe'X aleu—lj 0A +Le NJch (CMWICA Er y! m! (an)..on Er 1. Na W a 299% (30'1ch Nhfixm (LX312 (3-37] Th squ mm {s a Si‘fnur' RAM 7 0+“ 1 ad x, w 25/ f“ {Rd 1 Cmrx) rt I; ‘ (Mar 4;:th of); (N59. EBUNAIIA‘kL‘I (0kg), x)=c;((,x): (I, O\)() I; A“ Yé‘xl 15X! ask. Sim X’ I: 9: vech :pfi, 2% bus a oLwJ )(Y 00”“ij at all “hear I‘M—kw; om. B» a Q‘ng “Xi ‘Hi €01)“ pmle (1,0 [‘3 wok a liuq- Rad-.m' {:3 7mm '2}, 4/ NW Amm, yC—m m of +464 75%. W“ Th Lil‘V‘Rr RM'LM (1,0 a A—A'EAFAJ iw‘kog‘ck‘hm ((Somanfktrm) at X er‘ f, EXPL'U‘Hj‘ "H’Ws (S: X ‘f—a XutixL—e (Xl.—_———> K ) I x 26 My”) [(1) D310: (1} Y (X a yuj’SffiQ up 3,0)! of (NW—Ar finyc‘ek‘aaj / ‘Hfld Vanij‘“ 0A Y he) ‘E‘RGX': [(3)30 V36 LE. #1 I Name, at Y m mm W (mm Yo or emu/3). I > I‘ i) “(ELEV—J ‘H’LJ f; a 39.1,;qu 0F W: M Y EL R‘yJJ’flu a? A CMF‘ELroL'NAn'o/ufl Splice )9 an) Y‘L 2+3 Gmi‘flda‘ém The“ ohm YL+A;~\Y: ohm EB , ( P911?" We wakl w»cm A Adm-d? “WWW 4" VL--.-"><X/Y> [IA-3L. Dem +u. .4, mm“), M‘s, L‘.Y/V————, K {X}‘~—-—b 1G) N42144:, GL4 W» JAM-s a fie) +HJ 6+ w O“ +("( CLW‘CA af xe‘fx} ‘ADLLAJI l‘C X, X'(—« {X31 MA (Lactating ‘33 441:9”4'7’“ 0f WY) X—X'C— Y>) ad So x': ><+j RU“)? 1(x+‘j):l(k\+1((j)r 1U) /' Cmmylj’ m3 Sack L m (Y/v') Aflm. a (mu—- LW-hw [6 X] nth“; S-Arnpim. [(3)20 MTV Tam (DIN—5L ‘u a 59mm ad ARCH/L M isomrw‘“‘1“/ m1 go 0ch Y1: AMU/YY (50 We now kw: 0h” Y -: ohm Y’< ding”) (TIM U“) = elm Y « Jen (X/YY ("um 2‘2) =olt‘MY+Am Y1“ 9f\ El‘ TH onmm H3 Y‘ I; *ng coolemmm a": Y a; a Maya“ of X, wow Carlin 3/. Rfl Thain 1.L(I CO&(W\ Y1 ohm Y5 AIM Y‘L 5“ SubgPACL (ft x‘, RAKinkfl—éOf/ $449M (s a. suhpw. of X”. Theorem 23 I Lo} Y LL 0\ Swtupxu. c6 o‘ JVMMJ'MJ SIM” UVVLK 'H‘f‘ {\«JCwLo {Austh can, or X wHH X M (Van KI—~—~1(/0/X)) } m kawf Y'L'LtyY. we Y) NJ CMM‘Lr 165/1. abfivu‘h‘on a? (I) r 1(%)30 . Y g Y 11, CMfiJ-u +L‘L I'JJM,‘C"(A+4M Y (‘5 Y n). Ma) Y is R SJMfauz 0‘C \I/". To S‘Mw V=Yll/ I'* 5 “U4 “to (LVN w {413 W ‘H’x SAW. Jinan-rm, We km am Yam Y1 = cm X’ ("mm M) :JM X (“TM 2.2) :Jl'mYL+J,'M Y (TAN 2.91) TIM”)? Ah" V11. 1 Jim ,3 W6 ij «[30 “Ambulafir 0? ‘m Ahgi‘efltj Euflcd' 9 X} +0 Si:{£GX’:,e(Q:0 VscS}. vaen 2&1 Q R 6 4\ Q‘Aa‘hfiAa‘Mua‘M-J) VCC+or SPMC X} «M M' \i/ gk fd$ffi¢€ M'e‘f'flffl S (egg/\(VIQA'HU/ JFL‘ ixduwfim ,f’ a,“ Sufi-Lipaufiq, W‘hmj S.) TL‘eq SL3 YJ.‘ Exercim. r NW1: wf'u W somL a.p(;{_{c,g+1mg ’H’Ka’lfi MR. GLAFLQQPJ \ L72) W1 U I = [@5193 ‘2) (ile {uhyta A(’+("\‘+ FOMA. TL‘LA Wat Mid’ (\ lulu/\er MHWM,‘ Swol’x butcalm'hA/‘c m‘ fr PM «if: M. Nth.» MA Pit) MUS 1‘?” a“ paI/jnonmaz P gleam; < A. Pig's—F: x : {flof q(t+~-rQM£n—' 3 456 ) A “kid? (3 (‘Somrpt‘l'c +0 {(QD)QU‘J/ a’h'l) 1 a" e = Deg-w ‘H‘e ‘Mu‘h gncfiohs Xi 3 X *" P "‘9 Pas). No‘h M Q6 '6 I. C(m‘: Lyn/L is A (Mam-(j ink/1:403} 513’. PE: Wm M car-wot 5r rm awn-LAG”? SMQ +1“: NAM M CI +"'+ CA :0 ' CW 0}}! potjmints of < n. I ‘ berm 441. Named 733x ‘3 wt) rl't;(+-e,.y Aggie... an} m 1 M ° (6LK.(JC;\=0 WW ° Manic (m {neg vmc). whim) Ci WWW CACmHA) —; ck mugzo => ch20” fmca IL was érgf‘kargl leC-a :«v I C,‘ '4 O :) fl! .. fl (.5 [Hang] imJepenoLed. I M £2: M'Q’+,..«§mfl£n. U ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

s11_mthsc853_lecturenotes_02 - “MTHSQ 35‘ Limr LL 1...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online