10031015_administrativne_pravo.docx -...

This preview shows page 1 - 4 out of 36 pages.

Державний вищий навчальний заклад«Ужгородський національний університет»Кафедра адміністративного, фінансового та інформаційного права«ЗАТВЕРДЖУЮ»ДеканЮридичного факультету___________ Лазур Я.В.«____» ______________ 20 ___ ро-куРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИАДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО(галузь знань 81 «Право»,освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»,напрям підготовки 081 «Право»)Юридичний факультетУжгород – 2017
Робоча програма навчальної дисципліни «Адміністративне право» для студентів спеціальності(напряму підготовки) 081 «Право». – «___» ________ 20 __ р. 37 с.Розробники: Карабін Т.О. – д.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного, фінансовогота інформаційного права ДВНЗ «УжНУ»;Хохлова І.В. – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного праваДВНЗ «УжНУ»;Сухан І.С. – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного праваДВНЗ «УжНУ»;Гербут В.С. – старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційногоправа ДВНЗ «УжНУ»;Головацький Н.Т. – старший викладач кафедри адміністративного, фінансового таінформаційного права ДВНЗ «УжНУ».Навчально-методична розробка затвердження на засіданні науково-методичної комісіїюридичного факультету УжНУ від 08.09.2917 року, протокол № 1.Робоча програма затверджена на засіданні кафедри адміністративного, фінансового таінформаційного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»Протокол № 1 від «30» серпня 2017 рокуЗавідувач кафедри____________ _____________________(підпис) (прізвище та ініціали)«____» _____________ 20___ р. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 201
ВСТУППрограму нормативної навчальної дисципліни «Адміністративне право» складено наоснові освітньо-професійної програми МОН бакалавра напряму 6.030401 «Правознавство».Предметом вивчення навчальної дисципліни є суспільні відносини, які виникають усфері публічного адміністрування та забезпечення прав у сфері публічного адміністрування.Метоювикладання навчальної дисципліни є комплексна підготовка студентів-правників з метою формування і розвитку їх професійної компетенції у сфері публічногоадміністрування, спрямована на отримання необхідного обсягу теоретичних правових знань,набуття практичних навиків правозастосування, вирішення практичних завдань, ознайомленнястудентів з проблемами та напрямами реформування адміністративних відносин, розуміннявзаємовідносин між громадянами та органами публічної адміністрації.Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичнимита практичними знаннями для використання їх у своїй професійній діяльності; формуванняправової культури та правосвідомості студентів, розуміння завдання та призначення сучасногоадміністративного права; формування у студентів теоретичних знань про сучасні концепції,наукові погляди, дискусійні положення з найбільш важливих питань науки адміністративногоправа; розвиток правового мислення, вміння критично обмірковувати проблемні питання, матипро них свою аргументовану думку; вивчення актів законодавства, судової практики, основнихрішень Європейського суду з прав людини, проектів нормативних актів, що сприятиме

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture