{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SCRIPT - Bugang From Above Meets The Young Man From...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bugang From Above Meets The Young Man From Below (Tombonuwo, Sabah Malaysia) The Celestial Maiden Story from Malaysia. Tauhan: BINATANG ANAK – Joash TAGAPAGSALAYSAY BUNSONG DILAG – Bianca MGA KAPATID NG BUNSONG DILAG ANAK – Michael BABAENG ANAK NG SULTAN INA – M-rose TIYA OMBUNIANG – Alyana/Bianca INTUU NUU BUGANG – Ronel UNANG LARAWAN—“The young man went out to hunt.” TAGAPAGSALAYSAY: Nagsimula ang kwento na may isang binatang anak na naghihingi ng permiso sa kanyang ina na lumabas para mangaso/maghunting. BINATANG ANAK: Inay, ako’y mangangaso gamit ang aking blowgun, maaaring ako’y iyong pagbigyan. INA: Naku anak, mapanganib sa kagubatan. Maaari mo itong ikamatay. May mga espiritu na nananahan at mga higante na maaari kang paslangin at kainin duon. TAGAPAGSALAYSAY: Nagpatuloy sa pag-alis ang binata. Walang takot na tinungo ang kagubatan na tangis-tangis ang kanyang pana (blowgun at blowgun darts), na siya rin naming tinulungan din ng kanyang ina sa pagsasaayos ng kanyang mga dadalhin. IKALAWANG LARAWAN—“The young man claimed the tarap tree as his own.” TAGAPAGSALAYSAY: Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng Tarap Tree. BINATANG ANAK: Wow! Isang Tarap Tree! Makakuha nga ng mga bungang prutas! Akin na ang punong ito! Yehey! At pagkatapos ako’y uuwi upang ibalita sa aking Ina na akin ang punong ito! TAGAPAGSALAYSAY: Inaagkin tunay ng binata ang puno. Bumalik siya duon at dahil inabutan siya ng dilim ay nagpasya na lamang na duon matulog. Pagkagising kinabukasan ay…. BINATANG ANAK: (Tunog ng nahikab, biglang nagulat.) Wa… may mga pitong ibong nakikikaen din sa bunga ng aking puno. Hmm. TAGAPAGSALAYSAY: Nag-espiya siya sa mga ibon hanggang sa nagtungo ang mga ito sa ilog upang maligo ngunit… IKATLONG LARAWAN—“He saw seven beautiful maidens bathing.” (Tenen! =)) BINATANG ANAK: Halaaa! At bakit sila ay tila naging magagandang dilag!?! TAGAPAGSALAYSAY: At ang nasabi na lang ng binata ay… BINATANG ANAK: Hmm, kung ako nga ay talagang makapangyarihan at supernatural, ako ay magbabalatkayo na isang butiki. IKAAPAT NA LARAWAN—“He transformed into a lizard and stole the youngest maiden’s clothes.” TAGAPAGSALAYSAY: At ang binata ay naging isang butiki. Sinamantala niya ang pagkakataon at kinuha ang damit ng bunsong dilag at tinago ito hanggat sa sila ay matapos na maligo. KAPATID 1: Tara na mga magaganda kong kapatid, tayo ay umuwi na at baka magalit pa sina Ama at Ina sa atin. BUNSONG DILAG: Mga kapatid ko, nasaan na ang aking mga damit. Hindi ko makita. Huhu. Hinanap ko na sa kung saan saan, pero hindi ko parin makita. Huhu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

SCRIPT - Bugang From Above Meets The Young Man From...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online