ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม

ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: บ ัญญ ัติ 21 ประการ “ บ้านหล ังน¡¢าท่วม ” ผมเขียนหนังสือเรื่อง “ บ้านหลังน ¡าท่วม ” เมื่อครั้งนํ ้ าท¡วมใหญ¡เมื่อป ี ๒๕๓๘ และมีการช¡วยกันจัดพิมพ์ กันไปหลายแสนเล¡มแล¢ว เพราะว¡าเป็นหนังสือที่ประกาศชัดเจนว¡า ¢ “ ไม่มีลิขสิทธิ์ ” ¢ ใครอยากเอาไปทํา อะไรก็ตามสบาย ยกเว¢นแต¡ “ ห้ามน าไปจ าหน่าย ” เท¡านั้น เวลาผ¡านไปอย¡างรวดเร็ว แต¡ปัญหาทั้งหลายยังเป็นปัญหาเดิมๆอยู¡ เมื่อมาถึงวันนี้ จึงขอยกบางหัวข¢อที่ เห็นว¡าเหมาะกับเหตุการณ์นํ ้ าท¡วม ๒๕๕๔ มาจัดเรียงใหม¡ เพื่อความกระชับและสามารถส¡งกันทาง อีเมล์ หรือลงใน website ต¡างๆได¢สะดวกขึ้น เอกสารนี้ยังคงเป็นที่ “ ไม่มีลิขสิทธิ์ ” เหมือนเดิมครับ ท¡านใดจะเอาไปสื่อสารกันอย¡างไรก็ตามสบาย ครับ ไม¡ต¢องขออนุญาต ไม¡ต¢องแจ¢งให¢ทราบ ไม¡ต¢องอ¢างอิงแหล¡งที่มาหรือชื่อผู¢เขียนใดๆก็ได¢ครับ เพราะ เพียงท¡านเริ่มเผยแพร¡ “ บุญ ” ก็เกิดกับตัวท¡านแล¢วครับ สังคมไทยจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติให้ได้¢ เพราะธรรมชาตินั¡นยิ£งใหญ่เหลือเกิน¢ การใช้ เทคโนโลยีไปฝ ื นพลังแห่งธรรมชาติมากเกินไป¢การท าร้ายธรรมชาติ¢จะเกิดผลเช่นนี¡เรื£อยไป 1. น ้าท่วมแล¡ว¢น ้าลดแล¡ว¢บ¡านมีปัญหา¢เริ£มต¡นที£ไหนดี ความทุกข์ยากลําบากฉากแรกเพิ่งกําลังจะผ¡านไปหลังนํ ้ าลด แต¡ความทุกข์ใหม¡ กําลังเข¢ามาแทนที่ เพราะ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 24

ซ่อมบ้านหลังน้ำท่วม -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online