1022_KURSUS PEDAGOGIKULAIJAYA - KURSUS PEDAGOGI TAHUN 2012...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSUS PEDAGOGI TAHUN 2012
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kemahiran mendengar Kemahiran menulis Kemahiran bertutur Kemahiran membaca
Background image of page 2
HASIL PEMBELAJARAN Kemahiran Bahasa Hasil Pembelajaran Kemahiran berbahasa Mendengar dan Bertutur Membaca Menulis 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 2.1, 2.2 3.1, 3.2, 3.3 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.1, 5.2 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 7.1, 7.2, 7.3 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 9.1, 9.2, 9.3 10.1, 10.2, 10.3 11.1, 11.2, 11.3, 11.4
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tatabahasa Kosa kata Peribahasa Ejaan Sebutan dan intonasi Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu membolehkan murid menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku .
Background image of page 4
MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata , bentuk kata , dan golongan kata . Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata ialah kumpulan perkataan yang dikelompokkan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Struktur kata merujuk kepada pola suku kata bagi: kata asli bahasa Melayu kata terbitan bahasa Melayu Bentuk kata terdiri daripada : kata tunggal kata terbitan kata ganda kata majmuk Golongan kata terdiri daripada: kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas
Background image of page 6
SINTAKSIS ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, binaan ayat, dan hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. ASPEK SINTAKSIS Unsur utama ayat (kata, frasa, klausa, pembinaannya unsur, serta subjek dan predikat) Jenis ayat (ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan) Ragam ayat (ayat aktif dan ayat pasif ) Susunan ayat (susunan biasa dan songsang) Binaan ayat dasar, tunggal, terbitan dan majmuk Proses penerbitan ayat (pengguguran, penyusunan semula dan peluasan) Aspek tanda baca
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
KOSA KATA Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. Pengembangan kosa kata membolehkan murid mengungkapkan idea selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah menengah. PERIBAHASA
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

1022_KURSUS PEDAGOGIKULAIJAYA - KURSUS PEDAGOGI TAHUN 2012...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online