24986197-alat-berfikir - Komponen alat-alat berfikir a...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Komponen alat-alat berfikir a. Seorang ibu berpendapat anak-anaknya terlalu banyak menonton sehingga beliau meletakkan tabung syiling di atas televisyen dan sesiapa yang ingin menonton mesti membayar mengikut jam. Apakah PMI ke atas idea ini? o PMI merupakan singkatan kepada perkataan Positive Minus Interesting. Perkara ini merujuk kepada kelebihan, kekurangan dan apakah yang menarik dalam idea yang telah dikemukakan itu. Kelebihan pula menggambarkan kesan positif apabila idea ini dilaksanakan dan membawa kebaikan antara kedua-dua pihak iaitu seorang ibu dan anak-anaknya. Manakala kekurangan pula merujuk kepada kesan negatif terhadap perlaksanaan idea ini terhadap kedua- dua pihak dan yang terakhir sekali ialah apakah perkara menarik yang terdapat dalam idea tersebut. b. Aplikasikan CAF ke atas cadangan berkongsi kereta ke tempat kerja. o CAF adalah singkatan kepada Consider All Factors yang membawa kepada maksud menimbangkan semua kemungkinan. Ini boleh didefinisikan sebagai semua kebarangkalian yang dapat ketengahkan. Ini dapat menentukan manakah cadangan yang paling baik dan ideal yang tentunya membawa kepada kebaikan terhadap semua pihak yang terlibat. c. Pada sesetengah negara pengguna jalan raya membayar tol. Apakah cara-cara lain untuk mengutip bayaran daripada pengguna jalan raya. Buat APC. o APC merupakan singkatan daripada Alternatives, Possiblities, Choices . Perkataan-perkataan ini membawa maksud tindakan lain untuk melaksanakan sesuatu perkara yang membawa kepada kemungkinan tertentu dan akhirnya memilih suatu keputusan yang nyata. Keputusan itu semestinya membawa kepada kebaikan sejagat dan disenangi masyarakat. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
e. Pada masa akan datang manusia mungkin akan bekerja tiga jam sehari sahaja disebabkan peningkatakan dalam penggunaan o C&S merupakan seingkatan kepada yang membawa maksud kesan dan akibat daripada kesan tersebut iaitu kesan dan akibat peningkatan dalam penggunaan robot dalam sektor pekerjaan. 2
Background image of page 2
SOALAN (A) Pada mulanya, idea ini boleh dianggap mengarut kerana hanya sejumlah kecil bilangan ibu bapa yang sanggup bertindak sedemikian. Ini kerana, perkara ini ditafsirkan sebagai kejam terhadap anak-anak. Mana mungkin anak-anak mampu membayar dan mempunyai duit yang banyak di usia yang kecil. Namun, jika difikirkan dengan sebaiknya, nilai positif juga dapat dipupuk melalui idea ini. Antaranya ialah anak-anak yang terlalu banyak menonton televisyen akan mengambil inisiatif diri sendiri dengan mengikut kata-kata ibu bapa, iaitu kurang menonton televisyen. Di usia yang kecil, anak-anak semestinya tidak mempunyai banyak wang. Melalui idea ini, anak-anak akan mengehadkan masa untuk menonton televisyen dan ini membolehkan anak-anak mempunyai masa lapang yang lebih. Selain itu, amalan menabung juga dapat diterapkan melalui idea ini. Kebiasaannya, anak-anak menabung apabila disuruh oleh ibu bapa untuk kegunaan diri sendiri di masa hadapan. Namun, tidak ramai
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 03/23/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Aircom during the Spring '11 term at Air Force Institute of Technology, Ohio.

Page1 / 19

24986197-alat-berfikir - Komponen alat-alat berfikir a...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online