kemahiran berfikir (1) - Copy - 2 Berdasarkan permasalah...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 2 Berdasarkan permasalah yang ditimbulkan dalam kerja kursus kemahiran berfikir kali ini, saya memilih situasi yang pertama yang menuntut saya untuk menghurai dan mengaplikasikan alat berfikir FIP dalam menyelesaikan masalah seperti yang dinyatakan. Soalan 1 Seseorang ibu bapa boleh memilih sifat-sifat seorang guru untuk mendidik anak-anak mereka. Apakah lima sifat yang paling penting yang perlu dipertimbangkan? Aplikasikan First Important Priority (FIP) untuk soalan ini. 3 FIP merupakan akronim kepada First, Important, Priorities yang membawa kepada maksud Utama, Penting dan Prioriti. Alat berfikir ini mengambil kira perkara-perkara yang penting sahaja dalam menentukan prioriti serta mengelakkan perkara yang tidak patut diutamakan. Dalam erti kata lain, alat berfikir ini mengutarakan perkara-perkara yang memiliki keutamaan yang perlu diutamakan atau didahulukan. Ia menilai sesuatu perkara secara keseluruhan terlebih dahulu dan melakukan pemerhatian dan memperincikan lagi perkara tersebut ke dalam skop yang lebih kecil kerana perkara yang memiliki keutamaan-keutamaan yang perlu diutamakan atau didahulukan dapat dikenalpasti. Alat berfikir ini juga, mengingatkan seseorang agar mengambil kira perkara-perkara yang penting. Ia menjadi satu landasan kepada kita untuk meneliti sesuatu perkara yang memiliki keutamaan-keutamaan diutamakan dahulu supaya kita dapat sesuatu keputusan dengan hati yang terbuka. Tambahan pula, FIP dapat membantu seseorang itu untuk berfikir secara terfokus. Dalam mencari keutamaan dalam sesuatu perkara dan mengutamakan keutamaan tersebut penelitian yang tinggi amat penting dan kekuatan fokus memainkan peranan yang penting dalam mendapatkan hasil yang terbaik. Alat ini membantu seseorang itu untuk mengasah pemikiran yang lebih terfokus dan menghasilkan fikiran dan idea yang kreatif serta inovatif. 4 Sedasawarsa ini, guru merupakan satu profesion yang semakin banyak diceburi oleh masyarakat pada hari. Walaupun ia menuntut komitmen yang tinggi tetapi demi membantu generasi yang akan datang memacu Negara pengorbanan menjadi galang gantinya. Oleh itu, sifat-sifat seoran guru perlu disemai bagi memenuhi tuntutan semasa yang mahu melahir seorang guru yamg berkaliber seperti mana yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan Negara. Ibu bapa sentiasa mahukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak mereka khususnya dalam aspek pendidikan. Tanggungjawab ini diserahkan kepada guru bagi membentuk keperibadian dan minda anak-anak mereka untuk menjadi seorang insan yang ulul albab. Dalam hal tersebut, mereka boleh memilih sifat-sifat guru untuk mendidik anak-anak mereka. Terdapat banyak sifat-sifat guru yang penting. Namun hasil daripada pemerhatian dan temu bual yang saya lakukan, ada antara sifat-sifat tersebut yang mempunyai keutamaan dan memiliki prioriti. Saya senaraikan seperti dibawah sifat-sifat tersebut :- (1) Baik hati....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

kemahiran berfikir (1) - Copy - 2 Berdasarkan permasalah...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online