{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

MPW1113_MPW1123LN217 - Copy - MPW 1113 MPW BAHASA...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: MPW 1113 MPW BAHASA KEBANGSAAN (A) MORFOLOGI MISS NURHAFIZAH MOHD ZIZI SCHOOL OF COMPULSORY STUDIES MORFOLOGI MORFOLOGI Satu aspek kajian tatabahasa tentang; ­ struktur kata ­ pembentukan kata ­ penggolongan kata. Bidang Morfologi Bidang Morfem Alomorf Morfem Kosong Struktur Kata Penggolongan Kata Pembentukan Kata Morfem Morfem Unit tatabahasa terkecil dalam susunan tatabahasa yang bermakna dan berfungsi menjalankan tugas nahu. Perkataan tidak boleh dibahagi­bahagikan atau dipisahkan kepada bentuk yang lebih kecil Perkataan adalah morfem. Sesuatu perkataan itu terbentuk daripada satu morfem atau lebih. Contoh: kata dasar (bawa) [1 morfem] membaca (mem+baca) [2 morfem] kepanasan (ke+panas+an) [3 morfem] memperalatkan (mem+per+alat+an) [4 morfem] Alomorf Alomorf Kelainan­kelainan bagi sesuatu morfem terikat yang hadir berdasarkan bunyi awal sesuatu perkataan yang diimbuhkan kepadanya. Misalnya, morfem terikat ‘meN­’ diimbuhkan pada perkataan­perkataan seperti ‘baca’, ‘tulis’, ‘tentu’, ‘sapu’, ‘karang’ dan ‘asuh’ lalu mewujudkan alomorf­alomorf yang berikut. meN + baca ­ membaca meN + tulis ­ menulis meN + lentur ­ melentur meN + asuh ­ mengasuh meN + sapu ­ menyapu Morfem Kosong Morfem Terdapat morfem yang berubah fungsi nahunya tanpa mengalami apa­apa perubahan pada bentuknya. Dalam BM, morfem terikat ‘meN­’ menandakan makna kata kerja aktif dan transitif tetapi tidak perlu ditambahkan morfem ‘meN­’. Struktur Kata Struktur Menggabungkan abjad untuk membentuk perkataan yang ada makna. Contoh; (b, a, j, u – ba + ju = baju) gabungan abjad b, a, j, u menghasilkan struktur kata ba+ju dan mewujudkan perkataan yang bermakna iaitu baju. Terbahagi kepada – suku kata terbuka ­ suku kata tertutup Penggolongan Kata Penggolongan Proses menggolongkan perkataan mengikut keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota laindalam golongan yang sama. Misalnya; Kata Nama (KN), Kata Kerja (KK), Kata Adjektif (KA) dan Kata Sendi/Tugas (KS). Contoh: Kata Nama ­ sekolah, bandar, taman, pen Kata Kerja ­ borak, makan, tidur, dimakan, Kata Adjektif ­ hodoh, cantik, rajin, pandai Kata Sendi ­ di, pada, yang, dalam, akan Pembentukan Kata Pembentukan Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk­bentuk kata seperti berikut: Kata Tunggal Perkataan yang tidak mengalami sebarang proses pengimbuhan, penggandaan @ pemajmukan dikenali sebagai kata tunggal. Kata tunggal terbentuk daripada satu morfem bebas tanpa menerima imbuhan. Kata tunggal boleh terdiri daripada satu suku kata @ lebih. Kata tunggal tidak dapat berdiri sendiri. Bentuk kata tunggal yang terdiri daripada satu suku kata agak terhad bilangannya Kata Terbitan Kata Kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan iaitu proses menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Imbuhan terdiri daripada morfem terikat manakala kebanyakan kata dasar ialah bentuk morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. Proses pengimbuhan merupakan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Bahasa Melayu terbahagi kepada empat jenis: Awalan(ber­, ke­, meN­, peN­, se­, ter­, di­, dan lain­lain) Akhiran (­an, ­i, ­kan, ­wan, ­wati, dan lain­lain) Sisipan(­el­, ­er­, ­em­, ­in­) Apitan (pe­..­an, pem­..­an, ke­..­ an, di­..­i, per­..­an dan lain­lain) Kata Majmuk Kata Kata majmuk ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Pemajmukan merupakan satu proses membentuk perkataan dengan cara menggabungkan dua atau lebih perkataan. Perkataan baru yang terbit daripadanya membawa maksud yang berbeza daripada makna asal perkataan­ perkataan yang membentuknya. Misalnya: ‘beg tangan’ berbeza makna daripada ‘beg’ dan ‘tangan’ ‘bas sekolah’ berbeza makna daripada ‘bas’ dan ‘sekolah’ Kata Ganda Kata Kata ganda ialah bentuk kata yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar. Penggandaan ialah satu proses menggandakan perkataan itu seluruh, sebahagian daripadanya ataupun secara berentak. Dalam Bahasa Melayu terdapat tiga jenis penggandaan; ­ Penggandaan Penuh ­ Penggandaan Separa ­ Penggandaan Berentak ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}