Course Hero Logo

Hjemmeopgave 3.docx - Økonomikse principper B Bao Zheng Liu...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 8 pages.

Økonomikse principper BBao Zheng Liu hold 9.Hjemmeopgave 3Opgave A1.Udsagnet er falsk. Hyperinflation er defineret som inflation på over 50% per måneder,dvs. priserne bliver 100 gange større efter 1 år og 2 millioner gange større efter 3 år.Om en inflation er faldende eller stigende, har således ikke et sammenhæng meddefinitionen for Hyperinflation. Derfor er udsagnet flask.2.Udsagnet er falsk. I en åben økonomi er opsparing defineret som investering plusnettoeksport/Nettokapitaludstrømning. Det er i den lukket økonomi at landets samledeopsparing svare til investering. Udsagnet er dermed ukorrekt.3.Udsagnet er falsk. Et betalingsmiddel har ikke en indre værdi, dvs. den ikke kanbruges til andet end som betalingsmiddel. Cigaretter har en indre værdi, og derforikke et betalingsmiddel. Det er dog muligt for cigaretter at fungere som byttemiddel,da den har en indre værdi. Cigaretter fungerer oftest som byttemiddel underhyperinflation, hvor folk mister tillid til det officielle betalingsmiddel, pengesedler.4.Udsagnet er falsk. I den klassisk model for lukket økonomi er opsparingforudbestemt, investeringen vil dermed været uændret med stigning iinvesteringsefterspørgsel, mens realrenten vil stige. Dette ses i figur 1. herunder
Økonomikse principper BBao Zheng Liu hold 9.Det ses i figuren, at en stigning i investeringsefterspørgsel fra dI1til dI2fører til et nytligevægtspunkt B, hvor mængden i investering forbliver det samme, og realrentenstiger fra r1til r2. Dette betyder, at der ikke kan antage flere lån i landet. Dainvesteringen ikke ændres, vil produktionen Y også være uændret. Dermed erudsagnet falsk.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 8 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture