u043fu0435u0434u0430u0433u043eu0433u044bu043au0430...

This preview shows page 1 out of 290 pages.

Unformatted text preview: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» В.П. Головенкін ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ Затверджено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як підручник для здобувачів ступеня магістра Київ КПІ ім. Ігоря Сікорського 2019 Рецензенти: В. П. Сергієнко, д-р пед. наук, проф., Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова І. С. Войтович, д-р пед. наук, проф., Рівненський державний гуманітарний університет Гриф надано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № 7 від 24.06.2019 р.) Електро нне мережне навчаль не видання Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 290 с. Нову редакцію підручника підготовлено на основі підручника Головенкіна В.П. «Педагогіка вищої школи (Андрагогіка)» (2009 р.) з урахуванням положень нового Закону України «Про вищу освіту» та інших нових матеріалів. Розглянуто основні проблеми сучасної педагогіки вищої школи України, що пов’язані з етапом її реформування та впровадження ідей Болонського процесу. Основну увагу приділено психологічним аспектам процесу пізнавальності діяльності студентів, практичним рекомендаціям щодо реалізації у навчальному процесі теоретичних положень дидактики, прикладним аспектам педагогічної кваліметрії. Для студентів закладів вищої освіти, які навчаються за програмами магістерської підготовки, та аспірантів. Може бути корисним для підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів. За редакцією автора © В. П. Головенкін, 2019 © КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019 ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................... 6 РОЗДІЛ I. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ.................................................................. 7 1. Реформування системи освіти України ......................................................................................8 1.1. Об’єктивні передумови реформування системи освіти...................................................8 1.2. Основні напрями реформування вищої освіти ............................................................... 15 1.3. Європейський освітній простір. Болонський процес .................................................... 17 1.4. Основні принципи освіти в Україні .................................................................................. 24 Запитання та завдання .................................................................................................................. 28 2. Система освіти України ............................................................................................................... 29 2.1. Склад системи освіти і структура освіти в Україні ....................................................... 29 2.2. Рівні та ступені вищої освіти .............................................................................................. 31 2.3. Типи закладів вищої освіти ................................................................................................. 34 Запитання та завдання .................................................................................................................. 38 РОЗДІЛ II. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ....... 39 3. Основні поняття теорії навчання............................................................................................... 40 3.1. Предмет і завдання педагогіки вищої школи .................................................................. 40 3.2. Сутність ключових понять дидактики .............................................................................. 44 Запитання та завдання .................................................................................................................. 52 4. Психологічні основи теорії навчання ....................................................................................... 53 4.1. Модель процесу пізнання .................................................................................................... 53 4.2. Рівні цілей навчання та засвоєння ..................................................................................... 64 Запитання та завдання .................................................................................................................. 73 5. Принципи дидактики.................................................................................................................... 74 5.1. Принцип науковості .............................................................................................................. 76 5.2. Принцип системності, систематичності і послідовності.............................................. 78 5.3. Принцип доступності............................................................................................................ 82 5.4. Принцип наочності................................................................................................................ 84 5.5. Принципи свідомості й активності.................................................................................... 85 5.6. Принцип зв’язку теорії з практикою ................................................................................. 90 5.7. Принцип єдності колективного й індивідуального ....................................................... 93 Запитання та завдання .................................................................................................................. 95 РОЗДІЛ III. НАВЧАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ ТА ЇХ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ........ 96 6. Дидактичні вимог до лекції та методика її проведення..................................................... 97 6.1. Роль і місце лекції у вищій школі ...................................................................................... 97 6.2. Типи лекцій, їх призначення і завдання ......................................................................... 100 6.3. Основні дидактичні вимоги до лекції ............................................................................. 103 3 6.4. Зміст і структура лекції ...................................................................................................... 103 6.5. Управління пізнавальною діяльністю студентів .......................................................... 106 6.6. Методика проведення лекції ............................................................................................. 111 6.7. Особистість педагога .......................................................................................................... 120 Запитання та завдання ................................................................................................................ 122 7. Методика проведення групових занять ................................................................................. 123 7.1. Практичні заняття................................................................................................................ 123 7.2. Семінарські заняття............................................................................................................. 133 7.3. Лабораторні заняття та їх методичне забезпечення .................................................... 143 7.4. Комп’ютерний практикум ................................................................................................. 152 Запитання та завдання ................................................................................................................ 154 8. Методичне забезпечення навчального процесу ................................................................... 155 8.1. Призначення і склад методичного забезпечення ......................................................... 155 8.2. Вимоги до навчальних і робочих навчальних планів ................................................. 157 8.3. Вимоги до програм навчальних дисциплін і робочих програм кредитних модулів........................................................................................................................................... 159 Запитання та завдання ................................................................................................................ 163 РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ.......................................164 9. Система забезпечення якості вищої освіти ........................................................................... 165 9.1. Основні завдання системи та процедури забезпечення якості вищої освіти......... 165 9.2. Система стандартів вищої освіти ..................................................................................... 168 9.3. Компетентнісний підхід щодо розроблення стандартів вищої освіти .................... 171 Запитання та завдання ................................................................................................................ 174 10. Система контролю та оцінювання якості навчання .......................................................... 175 10.1. Цілі, завдання та функції контролю якості навчання ............................................... 175 10.2. Вимоги до системи контролю ........................................................................................ 179 10.3. Види, рівні та форми контролю якості навчання ....................................................... 180 Запитання та завдання ................................................................................................................ 186 11. Проблеми педагогічної діагностики ..................................................................................... 187 11.1. Цілі та завдання педагогічної діагностики і кваліметрії .......................................... 187 11.2. Кваліметричні шкали........................................................................................................ 192 11.3. Аналіз існуючих систем оцінювання якості навчання ............................................. 197 11.4. Вимоги до контрольних завдань .................................................................................... 206 11.5. Особливості тестового контролю .................................................................................. 209 11.6. Критерії і методи оброблення результатів контролю ............................................... 214 11.7. Кваліметрія магістерських дисертацій ......................................................................... 219 11.8. Кваліметрія рефератів ...................................................................................................... 223 11.9. Методи оцінювання якості викладання........................................................................ 225 Запитання та завдання ................................................................................................................ 229 4 РОЗДІЛ V. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ...................................................................230 12. Нові технології навчання ........................................................................................................ 231 12.1. Короткий огляд технологій навчання ........................................................................... 231 12.2. Рейтингова технологія навчання.................................................................................... 239 12.3. Технологія програмованого навчання .......................................................................... 247 12.4. Технологія модульного навчання .................................................................................. 249 12.5. Кредитна технологія ......................................................................................................... 256 12.6. Ігрові технології навчання............................................................................................... 258 Запитання та завдання ................................................................................................................ 266 13. Дистанційна технологія навчання......................................................................................... 267 13.1. Принципи дистанційного навчання .............................................................................. 267 13.2. Технологія змішаного навчання..................................................................................... 271 13.3. Дидактичні вимоги до електронних навчальних засобів та технологія їх розробки ........................................................................................................................................ 274 Запитання та завдання ................................................................................................................ 283 БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК ................................................................................284 ДОДАТКИ ................................................................................................................286 Додаток А. Рамка кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (QFEHEA)................................................................................................................................................. 287 Додаток Б. Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж усього життя (EQF-LLL) ......................................................................................................................................... 288 Додаток В. Національна рамка кваліфікацій ............................................................................ 289 5 ВСТУП Сучасний період розвитку цивілізації характеризується глобалізацією суспільноекономічних процесів, зближенням народів, держав, освітніх систем, відбувається перехід людства від індустріальних до науково-інформаційних технологій, які базуються на знаннях. Розвиток України має визначатися у загальному контексті європейської інтеграції з орієнтацією на фундаментальні цінності загальносвітової культури. Стратегія розвитку українського суспільства в умовах соціально-економічних реформ об’єктивно потребує підвищення вимог до освітньої системи та професійної підготовки фахівців високої кваліфікації. Це вимагає оновлення змісту і методів педагогічної підготовки майбутніх викладачів закладів вищої освіти (ЗВО). Відповідно до ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Виходячи із цього, до програми магістерської підготовки включена навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи». У запропонованому до уваги студентів, які опановують програму магістерської підготовки, підручнику розглядаються основні проблеми сучасної педагогіки вищої школи. Навчальна дисципліна «Педагогіка вищої школи» має за мету підготовку магістрантів до майбутньої педагогічної дяльності у вищих навчальних закладах на посадах асистентів. Після вивчення навчальної дисципліни випускник магістратури має бути здатний до: – самостійної роботи з педагогічною літературою – критичного оцінювання занять, що проводяться; – аналізу методів та вибору ефективних методів та засобів навчання; – розроблення та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у вищому навчальному закладі. Вивчення педагогіки вищої школи – важлива умова формування загальної та педагогічної культури викладача ЗВО, оскільки вона озброює знаннями процесів розвитку теорії і практики навчання студентів, сприяє становленню світогляду, педагогічного професіоналізму. Ґрунтовні знання з теорії і практики педагогіки вищої школи стають необхідними в умовах величезного обсягу наукової, отже і навчальної інформації, інтенсивного впровадження нових, у тому числі й інформаційних технологій навчання. Без цих знань неможливо цілісно бачити будь-яку навчально-виховну проблему, знаходити її ефективне рішення, забезпечити високу якість навчального процесу і освіти. Підручник «Педагогіка вищої школи» призначений для студентів, які навчаються за програмами магістерської підготовки та аспірантів. У запропонованому практико-орієнтованому підручнику розглядаються основні проблеми сучасної педагогіки вищої школи України, що пов’язані з етапом її реформування та впровадженням ідей Болонського процесу. Підручник містить п’ять розділів й тринадцять глав. Значну увагу приділено психологічним питанням процесу пізнання, методиці проведення різних видів навчальних занять і новітнім технологіям навчання, а також проблемам забезпечення якості навчання та педагогічній діагностиці. Підручник також може бути корисним молодим викладачам закладів вищої освіти та слухачам курсів підвищення кваліфікації викладачів ЗВО. Автор висловлює глибоку вдячність рецензентам – докторам педагогічних наук, професорам Володимиру Петровичу Сергієнку та Ігорю Станіславовичу Войтовичу за уважне і доброзичливе ставлення до цієї роботи. 6 РОЗДІЛ I. СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ 1. Реформування системи освіти України 1.1. Об’єктивні передумови реформування системи освіти 1.2. Основні напрями реформування вищої освіти 1.3. Європейський осітній простір. Болонський процес 1.4. Основні принципи освіти в Україні 2. Система освіти України 2.1. Склад системи освіти і структура освіти в Україні 2.1.1. Склад системи освіти 2.1.2. Структура освіти 2.2. Рівні та ступені вищої освіти 2.3. Типи закладів вищої освіти 1. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ 1.1. Об’єктивні передумови реформування системи освіти Визначення поняття «освіта» дано в «Міжнародній стандартній класифікації освіти (МСКО-2011)». У цьому документі зазначено, що освіта є «організованим і стійким процесом комунікації, що породжує навчання» і далі розкривається зміст, що вкладається в кожне слово цього визначення: – процес комунікації − взаємини між двома чи більш особами (включаючи передавання інформації, повідомлень, ідей, знань, стратегій та ін.); – організоване − плановане відповідно до визначеної моделі чи визначеній послідовності з чітко позначеними або такими, що маються на увазі, цілями; – стійке − що передбачає наявність у будь-якому навчальному досвіді елементів тривалості і безперервності; – навчання − будь-яка зміна у поведінці, формації, знаннях, взаєморозумінні, світогляді, у системі цінностей чи уміннях (щоб вважатися освітою, навчання має носити плановий характер і не зводиться просто до фізичного росту, дорослішанню чи загальній спеціалізації). Освіта − це система навчання, соціалізації та розвитку, яка спрямована на засвоєння особою системи елементів об’єктивного досвіду людства, необхідного для успішного здійснення ним діяльності в обраній сфері суспільної практики та визнана суспільством, як певний рівень розвитку особистості. При цьому під соціалізацією розуміють якісну і кількісну зміну системи цінностей, соціально значущих переконань і настанов, ціннісних орієнтацій, ідеалів, моральних якостей особистості, необхідних для досягнення успіху в певному суспільстві (соціумі). Поняття «освіта» відрізняється широтою смислових значень, багатогранністю аспектів актуальності, глибиною значущості. У класичній теорії навчання зазначається, що категорія освіти має п’ять аспектів: освіта як цінність, як система, як процес, як послуга, та освіта як результат. 8 Рис. 1.1. Складові поняття «освіта» Освіта як цінність передбачає прилучення до культури – до того багатства, що накопичило суспільство, цивілізація. Ціннісна характеристика передбачає розгляд трьох взаємозалежних блоків: освіта як цінність державна, суспільна, особистісна. Освіта як процес – це спеціально організоване передавання соціально значущого досвіду, процес цілеспрямованої зміни властивостей особистості, перетворення свідомості, формування людини як особистості, як професіонала. Освіта як процес руху до заданої мети навчання характеризується суб’єктивно-об’єктивними діями викладачів і студентів. Освіта, нарешті, може розглядатися, як результат державн...
View Full Document

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture