{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

BTC4&C5 (1) - BI TP C2&3 1 Xt cu trc dn sng bn phng c...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BÀI T P C2&3 1- XÐt cÊu tróc dÉn sãng b¶n ph¼ng cã chiÕt suÊt líp lâi n 1 =3,0, chiÕt suÊt líp vá n 2 = 1,5 vµ chiÕt suÊt ®Õ n 3 = 2,0 , bÒ dµy líp lâi d=12 μ m. Tõ lý thuyÕt quang lý vµ quang h×nh x¸c ®Þnh sè mode quang truyÒn trong cÊu tróc trªn nÕu λ 0 =1,3 μ m. 2- Cho linh kiÖn dÉn sãng b¶n ph¼ng kiÓu ®èi xøng cã chiÕt suÊt líp lâi n 1 =3,5, chiÕt suÊt líp vá vµ chiÕt suÊt ®Õ lµ 3,0 , λ 0 =1,3 μ m. X¸c ®Þnh bÒ dµy líp lâi d sao cho mode m= 6 bÞ c¾t. 3- Cho linh kiÖn dÉn sãng b¶n ph¼ng kiÓu kh«ng ®èi xøng cã chiÕt suÊt líp lâi n 1 =3,5, chiÕt suÊt líp vá n 2 = 1,5 vµ chiÕt suÊt ®Õ lµ n 3 =3,0 , λ 0 =1,5 μ m, bÒ dµy líp lâi d=10 μ m . X¸c ®Þnh sè mode truyÒn trong linh kiÖn. 4- Xét tín hi u quang có b c sóng ướ λ 0 =0,87 μ m truy n trong ng d n sóng b n ph ng có b dày vùng truy n sóng d= 2 μ m; chi t su t n ế 1 =1,6; chi t su t vùng đ và v n=1,4. ế ế - Xác đ nh góc truy n c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}