enm307bolum5 - Nominal ve Efektif Faiz Oranlar Pek ok...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ENM 307 Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR 1 Nominal ve Efektif Faiz Oranlar ı Pek çok mühendislik hesaplar ı nda faiz hesaplamas ı bir y ı ldan daha az bir süreyi kapsar. Di ğ er bir de ğ i ş le; bir y ı ldan daha k ı sa sürelerde faiz hesaplamas ı yap ı l ı yorsa ayl ı k, üç ayl ı k, alt ı ayl ı k gibi; bu durumda iki türlü faiz oran ı vard ı r. Nominal ve effektif faiz oranlar ı . Y ı l içerisinde elde edilen faize reel yani effektif faiz oran ı denir. Reel faize temel te ş gil eden ve görünürde yer alan faize ise nominal faiz oran ı denir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
ENM 307 Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR 2 Nominal ve Etkin Faiz Oranlar ı ± 1 lira %6 y ı ll ı k faiz oran ı ile 6 ayl ı k periyotlarla hesap ediliyorsa ± 1×(1+0.03)(1+0.03)=1.0609 ± gerçek kazan ı lan faiz miktar ı ± 1.0609-1.0000=0.0609 olur. ± Böylece etkin faiz oran ı %6.09 olur.
Background image of page 2
Prof. Dr. Zülal GÜNGÖR 3 Örnek Pamukbank’ dan 6 ayda bir faiz hesaplanmak üzere %40 y ı ll ı k faizle 100 000 lira 1 y ı ll ı ğ ı na kredi alal ı m. Ödeyece
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/03/2012 for the course ENGINEERIN 12 taught by Professor Who during the Spring '09 term at Kadir Has Üniversitesi.

Page1 / 14

enm307bolum5 - Nominal ve Efektif Faiz Oranlar Pek ok...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online