Ghid pentru redactarea lucrarii de semestru

Ghid pentru redactarea lucrarii de semestru -...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ghid pentru redactarea şi prezentarea lucrării de seminar Lucrarea de seminar/ referatul testează:  (i) cunoştinţele teoretice din domeniu PR; (ii)  capacitatea sa de a efectua o cercetare,  investioga ie  știin ifică  în mod organizat    și ț ț   independent. Obiective  vizate: • Capacitatea analitică şi sintetică • Elemente și abordări noi, originale • Nivelul de cunoaştere a temei/domeniului ales Structură Tema lucrării sau domeniul abordat trebuie să fie specific rela iilor publice, putând avea legături ț   cu  domenii   conexe  (vezi   marketing,   comportamentul  consumatorului,   management,   studiul   pie ei, mass-media etc.) ț Lucrarea trebuie să cuprindă următoarele părţi ׃ -   Introducere :     se prezintă motivele pentru care a fost aleasă tema lucrării şi importanţa  acesteia în context. Aici se vor enun a ipoteze/ipotezele, asumptiile sau interogatiile de pornire ț   care stau la baza demersului de investigatie stiintifica. Partea teoretică   In cadrul acestei părţi se prezintă teoriile considerate relevante şi importante  pentru tematica aleasă. Se recomandă nu doar o prezentare descriptiva ci una comparativă,  sintetică sau critică. Trebuie prezentate şi studiile anterioare pe tema lucrării, precum şi datele  relevante, de o manieră cât mai completă; datele trebuie să fie actualizate. Teoriile prezentate  trebuie să fie relevante pentru partea practică, in sensul existen ei unei/unor legaturi intre ț   conceptele teoretice si cazurile studiale.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
-   Parte practică   Este vorba despre aportul propriu al autorului care va realiza o cercetare  calitativă sau cantitativă, fie ea empirică sau teoretică (în acest sens se vor alege studii de caz -  studiu de caz singular sau studiu de caz multiplu).   Concluzii   Rezultatele demersului de cercetare vor fi prezentate într-un capitol separat care  va cuprinde observaţiile şi concluzii provenite din fuziunea cercetării cu teoriile din partea  teoretică. Partea practică Pot fi realizate mai multe tipuri de cercetări. Metodologia trebuie prezentată explicit, justificând  alegerile făcute, indiferent de tipul de cercetare ales. a. 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 6

Ghid pentru redactarea lucrarii de semestru -...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online