scrisoare int. miha - emotionala si utilizarea la...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Buna Alexandra, In urma discutiilor avute azi, postul oferit de compania voastra, imi prezinta un interes deosebit, deoarece atributiile pe care le implica coincid cu ceea ce eu imi doresc. In momentul de fata, in urma experientei acumulate, job-ul ideal pentru mine implica coordonarea activitatilor administrative si de natura economica din cadrul unei companii. Atitudinea mea pozitiva, ma determina sa ma implic in tot ceea ce fac si sa fac lucrurile “ca la carte”. Consider ca principalul motor in obtinere de rezultate exceptionale este implicarea
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: emotionala si utilizarea la capacitate maxima a tututror resurselor personale, de care un bun profesionist trebuie sa dea dovada. Acesta a fost motto-ul care m-a ajutat sa evoluez profesional si care ma va ghida si de acum inainte pentru a obtine o cariera de succes. Deoarece cerintele acestui post implica activitati pe care le-am desfasurat pe parcursul carierei mele de pana acum, asa cum reiese din CV-ul atasat, consider ca sunt cea mai potrivita persoana pentru acest post. Astept raspunsul tau. Cu stima, Mihaela Tamas...
View Full Document

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Ask a homework question - tutors are online