{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Suport de curs TAC - Odat cu trecerea timpului cu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Odată cu trecerea timpului, cu revoluţiile doctrinare, s-a dezvoltat omul ca fiinţă socială. Aşa cum am menţionat şi anterior, totul având un caracter dinamic, şi comportamentul nostru situaţional trebuie explicat într-un asemenea sistem. Procesul de comunicare a evoluat pe baza anumitor parametri, si s-a dezvoltat mereu, pliindu-se şi dispersându-se în această evoluţie în mai multe direcţii. Din punctul nostru de vedere, ultima treaptă a evoluţiei procesului de comunicare este reprezentată de cunoaşterea în amănunt, prin intermediul acestui proces, a structurilor interioare ale omului, a modului său de comportament, precum şi de identificarea sau chiar inducerea unor comportamente situaţionale viitoare. În acest suport de curs vom analiza o tehnică superioară de comunicare, în care şlefuirea procesului de comunicare atinge cote maximale şi care, din punctul nostru de vedere, atinge în zilele noastre apogeul unei dezvoltări de zeci de mii de ani. Această tehnică se bazează pe multe dintre curentele psiho-sociologice şi este produsul final al cercetării a doi specialişti americani. Ţinând cont de creşterea dimensiunilor socialului şi fiind foarte bine familiarizaţi cu experimentele lui M. Erikson, Perls şi V. Satir, John Grinder şi Richard Bandler au încercat să dea explicaţii şi asupra fenomenologiei, apariţiei şi dezvoltării unor complexe comportamentale, punând bazele unei noi metode, apărută şi dezvoltată în anii `70-80` denumită de ei Programare Neuro-Lingvistică. Această formă de analiză psihică, a cărei bază a fost pusă de autorii mai sus amintiţi, a fost folosită cu mare succes, atât în fobii, alcoolism, stress, emoţii de examinare, cât şi în politică, marketing, procuratură, medii de informare, pentru că pune mare accent pe fenomenul comunicării. De asemenea, această metodă cuprinde o serie întreagă de exerciţii cu ajutorul cărora se poate ajunge la ţelul dorit, marele avantaj reprezentându-l timpul scurt în care este soluţionată o problemă. În acest demers se porneşte în special de la descoperiri subiective , nu de la explicaţiile raţionale . Nu se poate vorbi despre existenţa unei singure teorii a P.N.L., ci se porneşte în construirea sistemului mental de la anumite modele generale. Există o serie întreagă de avantaje şi caracteristici ale P.N.L., care au impus-o ca pe una dintre cele mai eficiente metode de rezolvare a unor conflicte, prin intermediul procesului de comunicare. Punctul central în pornirea şi formarea oricărui construct mental, îl reprezintă, în viziunea P.N.L. antiteza libertate-nonlibertate, cu implicaţiile ei, mai mult sau mai puţin dependente de un anumit sistem fix sau de alte sisteme. În aceeaşi idee a dependenţei, se consideră că omul este ţinut într-un fel captiv, fiind controlat de societate, familie, instituţii etc.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}