Modalit de plata prescurtat - Modalitile de plat...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Modalităţile de plată internaţională Între livrarea mărfii şi efectuarea plăţii există o strânsă interdependenţă, acestea fiind, de fapt, principalele obligaţii ale celor două părţi contractante, obligaţii care pot fi privite de pe poziţii divergente. Astfel, vânzătorul poate să se opună remiterii mărfurilor cumpărătorului la locul de destinaţie până când plata nu a fost făcută de către acesta, iar cumpărătorul, la rândul său, poate să refuze efectuarea plăţii înainte de a avea posibilitatea să examineze marfa achiziţionată. Fiind vorba de un contract extern, situaţia se complică atunci când livrarea mărfii echivalează cu predarea acesteia unei organizaţii specializate care-i asigură transportul la destinaţie; chiar şi în acest caz, vânzătorul are posibilitatea să-şi păstreze dreptul de proprietate asupra mărfii până ce se încheie parcursul transportului şi să se opună eliberării mărfii până în momentul în care obţine efectuarea plăţii. Cerinţa de asigurare a interdependenţei dintre executarea principalelor obligaţii ale celor două părţi, a condus la o practică specifică activităţii de comerţ exterior - efectuarea tranzacţiilor în anumite condiţii de plată. De regulă, condiţiile de plată se referă la locul şi a termenul de decontare a preţului, la modalitatea de plată, la moneda în care se va efectua plata, la garanţiile oferite de cumpărător şi la documentele necesare. Modalitatea de plată constituie mecanismul prin care documentele ce atestă livrarea mărfii. şi reprezintă marfa, sunt trimise cumpărătorului, iar în schimbul acestora el va trebui să plătească preţul convenit sau să se angajeze printr-un instrument de plată că va plăti ulterior . Modalităţile de plată internaţionale cuprind totalitatea operaţiunilor şi a tehnicilor de plată, controlul bancar, circuitul documentelor prin intermediul cărora creditorul încasează de la un debitor creanţa rezultată din schimburile economice externe. Modalităţile de plată mai frecvent folosite sunt: creditul documentar (în variantele acreditiv documentar şi scrisoare de credit comercială), incassoul documentar şi ordinul de plată. Pentru derularea corespunzătoare a plăţilor internaţionale, un rol însemnat îl au anumite reglementări recunoscute şi acceptate în relaţiile bancare: Regulile şi uzanţele internaţionale uniforme privind creditele documentare, Reguli uniforme pentru incassouri, elaborate de Camera de Comerţ Internaţional de la Paris . Asemenea reglementări permit desfăşurarea plăţilor internaţionale în condiţiile de siguranţă sporită şi contribuie la dezvoltarea schimburilor economice externe. a.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 04/02/2012 for the course ROMANIAN 101 taught by Professor None during the Spring '12 term at Clover Park Technical College.

Page1 / 5

Modalit de plata prescurtat - Modalitile de plat...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online