CONDUCEREA_SI_PROMOVAREA_VANZ - UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CATEDRA DE MARKETING FIŞA DISCIPLINEI Denumirea disciplinei : CONDUCEREA ŞI PROMOVAREA VÂNZĂRILOR Coordonator disciplină : Prof. univ. dr. Marius D. POP Specializarea: COD: Anul de studiu: Semestrul de studiu : Obligatoriu/ Opţional Mnanagement EBK0116 II 4 Opţional Economia comerţului, turismului şi serviciilor ET4158 IV 7 Opţional OBIECTIVUL CURSULUI: Cursul/aplicaţiile practice asigură dobândirea cunoştinţelor necesare recrutării vânzătorilor cu un potenţial bun, formarea acestora, salarizarea justă şi motivată, gestionarea riguroasă şi controlul continuu al activităţii lor, selectării şi punerii în operă a acţiunilor de promovare a vânzărilor, aplicării tehnicilor de merchandising, alocării şi gestionării suprafeţelor de vânzare. PROGRAMA ANALITICĂ SECŢIUNEA I: FORŢA DE VÂNZARE CAP. I - Statutul şi misiunile vânzătorilor 1.1 Statutul vânzătorilor 1.2 Misiunile vânzătorilor CAP. II - Mărimea forţei de vânzare CAP. III - Recrutarea şi selecţia vânzătorilor
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

CONDUCEREA_SI_PROMOVAREA_VANZ - UNIVERSITATEA BABE-BOLYAI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online