enewsletter_1108_ROM - BMW Seria 3 Cu succes mai mare dect...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BMW Seria 3: Cu succes mai mare decât oricare dintre concuren ţ ii s ă i. BMW Seria 3 este o poveste de succes foarte neobi ş nuit ă : De la debutul din 1975, seria medie sportiv ă de la BMW a fost vândut ă de peste 11 milioane de ori , ea este ş i r ă mâne deschiz ă torul de drumuri pentru to ţ i ceilal ţ i concuren ţ ii, ea se num ă r ă împreun ă cu VW Golf printre automobilele cele mai exportate ale Germaniei ş i este totodat ă cea seria premium cu cel mai mare succes pe plan mondial. Prin intermediul m ă surilor BMW EfficientDynamics incluse în dotarea de serie, ea a preluat totodat ă un rol conduc ă tor în compara ţ ie cu concuren ţ a în ceea ce prive ş te reducerea consumului ş i a emisiilor de CO 2 . Ceea ce face BMW Seria 3 atât de unic este prezentat în urm ă torul eNewsletter. BMW Seria 3 Sedan: Este varianta cea mai vândut ă a besteller-ului premium de la BMW. Sedan este originalul ş i deschiz ă torul de drumuri pe plan mondial al modelelor sedan sportive. BMW Seria 3 Touring: dup ă varianta cu patru u ş i, este cea varianta cea mai voluminoas ă a BMW Seria 3. BMW Seria 3 Coupé: Chiar ş i modelul sportiv-elegant cu dou ă u ş i impresioneaz ă prin trac ţ iunea spate ş i prin precizia de ghidare tipic ă BMW cu manevrabilitate unic ă . Designul s ă u impresioneaz ă ş i emo ţ ioneaz ă ca aproape nici un alt Coupé. BMW Seria 3: de mul ţ i ani ne-atacat ă în vârf. Cu circa 555.000 unit ăţ i produse, BMW Seria 3 a fost din nou ş i în anul 2007 de departe modelul premium cu cea mai mare produc ţ ie pe plan mondial - ş i asta, de mai mul ţ i ani consecutivi! Totodat ă , cu cele circa 397.000 unit ăţ i, BMW Seria 3 se num ă r ă împreun ă cu compactul VW Golf/Golf Plus (415.000 unit ăţ i) printre cele mai exportate automobile de produc ţ ie german ă . Cât de mare este suprema ţ ia din punct de vedere al vânz ă rilor doar la BMW Seria 3 în plaja concuren ţ ilor direc ţ ie, ne arat ă pe scut cifrele mondiale de produc ţ ie 2007 (rotunjite): 1. BMW Seria 3: 555.000 unit ăţ i 2. Mercedes-Benz Clasa C:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

enewsletter_1108_ROM - BMW Seria 3 Cu succes mai mare dect...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online